تبلیغات
مدیریت آموزشی - تـــــعریف مدیــــــــــــریت
مدیریت آموزشی

تـــــعریف مدیــــــــــــریت

سه شنبه 4 اسفند 1388

تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. برای مثال: " فالت " (Follett) مدیریت را " هنر انجام دادن كار به وسیله دیگران " می داند. این تعریف نه تنها با آموزشهای نظریة نئوكلاسیك همخوانی ندارد، بلكه می تواند برای توجیه یك نظام استثماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این ذهنیت فلسفی و یا دیدگاه خاص گوینده است كه تعریف او را با سوگیری مواجه می سازد. اصالت هم با فرد و هم با سازمان است ولی با توجه به نوع و ماهیت سازمان، تنها میزان اهمیت هر یك از‌ آن دو فرق خواهد كرد. با در نظر گرفتن مطلب فوق، تعریفی از مدیریت در زیر ارائه می شود: " مدیریت عبارت از توانایی پرورش و هماهنگ سازی فرآیند های خود رهبری اعضای سازمان در ارتباط و همسو با اهداف سازمان است. " این تعریف بر چند پیش فرض زیر استوار است:

ـ كاركنان قابلیت رشد شخصی و حرفه ای و نیز توانایی اداره كردن خویش را دارند.
ـ كارآیی و اثر بخشی سازمان در گرو رشد و در نتیجه تلاش بیشتر كاركنان است.
ـ سازمان و اهداف آن راهنمای عمل مدیریت و كاركنان است.
ـ نقش مدیر یك نقش حرفه ای است و نه صرفاً تجربه اندوزی در حین عمل.
ـ مدیریت به عنوان یك فرآیند مشاركتی در نظر گرفته شده است. فرآیندی كه نقش مدیر در آن كمرنگ است و بیشتر نقش یك پشتیبان، تسهیل گر و هماهنگ كننده را دارد.

در سالهای بین 1910 تا 1930 مدیریت آموزشی را به عنوان هدایت امور و بازرسی آنها می دانستند. در این دوران معلمان بدون گذراندن دوره خاصی وارد این حرفه می شدند و وظیفة مدیر، نظارت بر كارهای معلمان، از نزدیك بود. در سال های بین 1930 تا 1940 به مدیریت و رهبری مبتنی بر آزادمنشی توجه شد و منظور از آن ترغیب معلمان به انجام دادن چیزی بود كه مدیر مد نظر داشت. در سالهای بین 1940 تا 1950 مدیریت آموزشی را امر و كوششی تعاونی می دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در یك مدرسه در حال رهبری و هدایت یكدیگرند. در نتیجه به جای كلمة « بازرسی » عباراتی از قبیل: « كمك متقابل »،‌ « مشورت كردن با هم »، « طرح ریزی به كمك هم » یا حتی « گفتگو كردن با یكدیگر در باب بهتركردن وضع « تعلیم و تعلم » را به كار می بردند. طبق این مفهوم، وظیفه مدیر یا رهبر آموزشی عبارت از فراهم ساختن تسهیلاتی است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از تجارب یكدیگر بهره برند.

برخی، وظایف مدیران مدارس را در هفت زمینة اصلی برشمرده اند:
پرسنل آموزشی، پرسنل دانش آموزی، رهبریت مدرسه و محله، توسعه تدریس و مواد درسی، مدیریت امور مالی ـ اداری، ساختمان مدرسه و وظایف عمومی.

و بعضی دیگر وظایف مدیران مؤسسات آموزشی و مدارس را در شش گروه به شرح زیر طبقه بندی نموده اند:
برنامة آموزشی و تدریس، امور دانش آموزی، امور كاركنان آموزشی، روابط مدرسه ـ اجتماع، تسهیلات و تجهیزات آموزشی و امور اداری و مالی.

وظایف مدــــــیر در امــــــور دانش آمــــــوزان
وظایف و خدمات اداری و سرپرستی دانش آموزان عبارتند از:
۱- پذیرش، ثبت نام، گروه بندی آنان و نگهداری آمارهای حضور و غیاب، سوابق و اطلاعات شخصی و تحصیلی دانش آموزان.
۲- شناسایی تواناییها، علایق و نیازهای دانش آموزان و پرورش آنها.
امروز علاوه بر نیازهای آموزشی ـ تحصیلی دانش آموزان، به تأمین نیازهای بهداشتی ـ روانی، زیستی ـ فیزیولوژیك و رشد شخصیتی آن ها توجه بیشتری مبذول می شود. برای مثال: بهره گیری از مشاركت دانش آموزی (Student government ) كه امروزه به عنوان یكی از ویژگیهای مدارس اثر بخش مطرح است. مدیر و كاركنان در یك مدرسه اثر بخش می دانند كه هدف اصلی مدرسه ایجاد یك برنامة آموزشی است كه بتواند منافع و نیازهای اجتماعی،‌ فردی و آموزشی دانش آموزان را بر طرف سازد.

وظایف مدیـــــــر در امــــور کارکنــــــان
همانطور كه در مدیریت نیروی انسانی مطرح می شود، هر عضو سازمان به دلیل نقشی كه در آن ایفا می كند از جایگاهی خاص برخوردار است و مدیر به عنوان كارگردانی محسوب می شود كه علی رغم این كه ممكن است در تمام زمینه ها تخصص نداشته باشد، اما باید توانایی و مهارت هماهنگ سازی فعالیت های تمام اعضا در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده را دارا باشد. بنابراین توفیق عملكردهای مدیریتی در گرو همدلی و همكاری تمام اعضای سازمان است و از این رو رفتار مدیر در بهادادن به نقش هر یك از اعضاء از طریق توجه به نیازهای شخصیتی،‌ امنیتی و اجتماعی و دفاع از حقوق آن ها حائز اهمیت فراوان است.

مدیر مدرسه باید كادر اداری و آموزشی مناسب و هماهنگی را برای مدرسه تدارك ببیند. در این مورد،‌ انتخاب معلمانی متناسب با زمینة اجتماعی ـ فرهنگی منطقه و نیز انتخاب معاونانی برخوردار از برخی ویژگی ها و مهارت های مدیریتی، ضروری است و بر مبنای انتظارات بیان شده، از عملكرد كاركنان ارزشیابی به عمل آورد و هر گونه پاداش دهی و تشویق را بر نتایج ارزشیابی مبتنی سازد. قضاوت درباره ‌نحوه كار معلم از طریق نمرات دانش آموزان در آزمون های پیشرفت تحصیلی، مبنای كافی و عینی را شامل نمی باشد. در چنان رویه ای تأكید همواره روی حقایق آموخته شده می باشد و دیگر موارد مربوط به آموزش و پرورش كه ممكن است مهمتر و اساسی تر از آموزش آن حقایق باشد از نظر مخفی می ماند. مثلاً مهارت و كاردانی، كه معلم در هدایت و پرورش عاطفی و اجتماعی دانش آموزان به كار می برد، مورد توجه قرار نمی گیرد. ارزشیابی از كار اعضای آموزشی باید به گونه ای باشد كه معلمان صادق و خدمتگذار از معلمان كم تحرك تشخیص داده شوند. گاهی اوقات لازم است به موضوعاتی فراتر از انجام وظیفة روزمره اندیشید. اگر چه معلمان معمولاً با دعوت مدیران در جلسات شركت می كنند، ولی آمادگی قبلی و اظهار علاقه به مسائل شورا و شركت فعال و مسؤولانه در جلسات ارزش بیشتری از فقط شركت كردن دارد.

یكی از وظایف عمدة مدیر نسبت به كاركنان، تشویق آنان برای مشاركت در تصمیم گیریهاست. به ویژه تصمیماتی كه به سرنوشت كاری آنان مربوط می شود. اهمیت دادن به شورا در مدرسه، در مفهوم واقعی یعنی نظر خواهی از جمع، قدرت تصمیم گیری دادن به جمع و مبنا قراردادن نظرات جمع در تصمیمات. پس از اخذ تصمیم، اجرای آن نیازمند قدرت رهبری است؛ از ایجاست كه موضوع وحدت مدیریت و رهبری به میان می آید. فرض بر آن است كه رهبر اثر بخش، انجام وظایف را تضمین می كند و در همان حال، همكاران را كمك می كند تا احساس كنند كه نیازهای اجتماعی شان تأمین می شود. امروزه دیدگاه های مختلفی دربارة اهمیت نقش رهبری در مدیریت وجود دارد كه یكی از این دیدگاه ها مدیر را در نقش « Super Leader » معرفی می كند. « مدیر در نقش ابر رهبری تلاش می كند تا دامنة مشاركت همكارانش را تا آن حد گسترش دهد كه هر همكار بتواند به شكل خودرهبر (Self Directed) درآید. این الگوی رهبری بر این فرض استوار است كه چنانچه كاركنان به این مرحله برسند، خود و سازمان حداكثر بهره گیری را از توانایی ها و ظرفیت های آنان به دست می آورند ».

مدیریت موفق مستلزم برخورداری از توان رهبری و یا قدرت نفوذ در دیگران است. با استفاده از « قدرت مقام » كه ناشی از حكم مدیریت است،‌ مدیر قادر می گردد تا خواسته هایش را به سرعت برآورده سازد و تا هنگامی كه قدرت تنبیه و پاداش دهی دارد، این قدرت كارآیی خواهد داشت. به عبارت دیگر، با دور شدن مدیر از محیط كار،‌ كارها روال عادی خود را می یابند. اما در استفاده از « قدرت شخصی » یا قدرت نفوذ، كاركنان نه از روی ترس و اجبار، بلكه به طور داوطلبانه و از روی میل، شخصیت و نظرات مدیر را می پذیرند و خود را نسبت به خواسته های او متعهد احساس می كنند. پاسخ به پرسش های زیر كه به تعریف عملیاتی « قدرت مقام » و « قدرت شخصی » می پردازند، می تواند مدیران را نسبت به توان رهبری خود آگاه سازد:

 قـــــدرت شخصـــــی

- آیا خواسته هایتان را با تكیه بر دور اندیشی و استدلال اعمال میكنید؟
-
آیا از آستانة تحمل بالایی برخوردارید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت دوستانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، فقط یك رأی را برای خود قائلید؟
-
آیا با انجام ارزشیابی بر اساس عملكرد، همكاران را به كار تشویق می كنید؟
-
آیا به آزادی اندیشه به عنوان یك اصل در بروز خلاقیت در افراد باور دارید؟
-
آیا قبل از اجرای تصمیمتان آن را در شورا مطرح می سازید؟


قدرت مقـــــــام
-
آیا خواسته هایتان را با تكیه بر حكم مدیــریت اعمال می كنید؟
-
آیا اغلب، همكاران را تهدید به توبیخ كتبـــی می نمایید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت آمرانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، « حق وتو » را برای خود حفظ می كنید؟
-
آیا همكاران را با تهدید به كاهش امتیاز ارزشیابی به كار تشویق می كنید؟
-
آیا همواره علاقه مندید كه همكاران اندیشه های متعارف را مطرح سازند؟
-
آیا همواره تلاش می كنید آنچه را كه درست می دانید به همكاران بقبولانید؟

وظایف مدیـــــر در زمینه بــــرنامه آموزشــــی و تدریس
بخش مهمی از اثر بخشی مدیریت آموزشگاهی به روند درست فعالیت های آموزشی در مدرسه مربوط می شود. یعنی به منظور تحقق اهداف آ‚وزشی، هر یك از ندست اندركان مدرسه سهمی از این فعالت ها را بر عهده دارند و تسهیل جریان یاددهی ـ یادگری و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی بر دوش مدیر خواهد بود. الته همانگونه كه قبلاً توفیق عملكردهای مدیریتی را در قالب یك فرآنید مشاركتی ذكر كردیم،‌موفقیت نظارت آموزشی نیز در مشاركت و درونی بودن آن است. زیرا بر خلاف گذشته مدرسه به عنوان" نظام آرایة آموزش " ‌تلقی می شد، هم اینك مدارس بع نوان اجتماعات یادگیری( Learning Communties) محسوب می شوند. اجتماع به وسیله كانونهایی شناخته می شود كه این كانونها گنجینه ای از ارزشها، ‌احساسات و اعتقادات هستند و زمینة مشترك لازم ار برای پیوستن افراد به یك هدف مشترك فراهم میكنند. در مجموع این كانونها توضیح میدهند آنچه را كه برای مدرسه ارزشمند است و یك سری از هنجارهایی را فراهم می سازند كه رفتار را هدایت میكند و به زندگی اجتماع مدرسه معنی میدهد.

در مدارس، هنجارهای اجتماع‌ با هنجارهایی كه تدریس را به عنوان یك حرفه تخصصی توسف میكنند در آمیختهه شده اند و این دو سری هنجارها مبنایی را برای آنچه كه باید انجام شود و چگونه انجام شود، فراهم میكنند. در این معنی، تدریس از یك عمل فردی به یك اقدام جمعی( Colective Practice) تبدیل میشود. در اقدام جمعی، معلمان نه تنها با مهارت تدریس میكنند، بلكه در صورت نیاز درخواست كمك میكنند. بصیرت و دانش خود از تدریس را با یكدیگر در میان می گذارند، موفقیت مدرسه را بر موفقیت كلاس درس ترجیح می دهند. در اقدام جمعی، همكارهای توأم با برابری، ‌به عنوان یك نماد قداست حرفه یا مطرح می گردد. اگر قرار باشد كه تدریس، یك امر جمعی تلقی شود بایستی« اقتدار حرفه ای » و « اقتدار اخلاقی »، نیروی محركه عملیات تعلیماتی را تشكیل دهد. در آن صورت است كه راهنمایی تعلیماتی از درون دست اندركاران تعلیم و تربیت به خصوص معلمان و مدیران نشأت خواهد گرفت و راهنمایی تعللمیاتی آن چنان كه امروزه شناخته شده است، از بیرون بر آنان تحمیل نخواهد شد. تلقی برخی از مدیران از وظایف مدیرت آموزشگاهی، عبارت از وظایف مدیرت به طور عام برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی،‌ رهبری و كنترل ‌است و از این جهت در درك برخی از این نوع وظایف دچار سو‍‍‍‍ء تعبیر هستند. مثلاً حیطة كنترل را به جنبه های غیر آموزشی محیط كار نیز ربط می دهند كه چه بسا این تلقی مشكل آفرین باشد.

وظایف مدیــــران در امــــور اداری و مالــــــی
آماده كردن بودجه مدرسه، ایجاد یك سیستم حسابرسی داخلی، نظارت بر خریدهای مدرسه، حسابرســـی پولهـای مدرسه، حسابرسی متعلقات مدرسه و نظارت بر انجام بی دردســر كارهای اداری.


K SA
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:53 ق.ظ
This is a topic that is close to my heart... Ꮇаny tһanks!
Wherre ɑге your contact details thouցһ?
Saudi
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:21 ب.ظ
I amm genuinely thankful tⲟ the owner oof thіs website who һas shared this enormous piece ⲟf writing
ɑt here.
Boniface
یکشنبه 7 مرداد 1397 04:56 ق.ظ
Everyone loves it when folks get together and share opinions.
Great site, continue the good work!
Terencio
پنجشنبه 4 مرداد 1397 04:21 ق.ظ
Excellent, what a website it is! This blog gives helpful data to us, keep
it up.
cialis 20mg for sale
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:25 ب.ظ
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using
WordPress on a number of websites for about a year and am
anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!
Long eyelashes
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 08:42 ق.ظ
Hello! I'm at work browsing your blog from my
new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look
forward to all your posts! Carry on the superb work!
long eyelashes
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 02:56 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for
me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
Grow Faster
شنبه 29 اردیبهشت 1397 09:59 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question which I'd
like to ask if you don't mind. I was curious to fimd out how you center yourself and clear yoir
thoughts prior to writing. I've had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes are generally lost simply justt trying to figure out hoow to begin.
Any suggestions or hints? Thanks!
Grow Faster
شنبه 29 اردیبهشت 1397 09:56 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question which I'd
like to ask if you don't mind. I was curious to fimd out how you center yourself and clear yoir
thoughts prior to writing. I've had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes are generally lost simply justt trying to figure out hoow to begin.
Any suggestions or hints? Thanks!
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:57 ق.ظ

You revealed this wonderfully.
buy online viagra uk where can i buy viagra safely online buying real viagra online buy cheap viagra canada viagra buy viagra pharmacy online viagra buy internet viagra cheap online pharmacy uk sildenafil uk buy pharmacy order online rx viagra online
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:37 ب.ظ

You expressed it superbly!
kamagra is it legal to buy viagra viagra online pharmacy viagra how to buy viagra online uk pharmacy online blue pill where to buy viagra over the counter buy viagra with paypal online pharmacy buy viagra europe
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:05 ب.ظ

Amazing postings. Appreciate it.
how can i buy viagra without seeing a doctor buy viagra brand buy viagra alternative prescription viagra uk buy genuine viagra online how to purchase viagra buying viagra online without prescription online viagra order buy viagra tesco buy now viagra
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:52 ق.ظ

Truly lots of good data!
price of viagra tablets order online pharmacy buy cheap viagra uk viagra purchase online order online viagra is it legal to buy viagra online order viagra online buy viagra online overnight delivery buying viagra online from canada buy viagra uk cheap
Doaa Hosny
شنبه 25 فروردین 1397 04:30 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for mmy mission.
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:47 ق.ظ

Great stuff. With thanks!
cialis generico online precios cialis peru cialis 5 mg buy achat cialis en suisse cialis online ou trouver cialis sur le net cialis patentablauf in deutschland buying cialis on internet tadalafil purchasing cialis on the internet
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:12 ق.ظ

Awesome tips. Regards.
buy online cialis 5mg cialis 200 dollar savings card cialis purchasing import cialis cialis with 2 days delivery weblink price cialis buy online cialis 5mg i recommend cialis generico american pharmacy cialis 5 mg cialis coupon printable
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:12 ق.ظ

With thanks. Awesome stuff.
cialis lowest price buy cialis online cialis patent expiration dosagem ideal cialis click here to buy cialis cialis mit grapefruitsaft cialis daily reviews cialis daily reviews cialis australia org cialis efficacit
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 08:36 ب.ظ

This is nicely expressed! .
free generic cialis generic cialis review uk cialis vs viagra cialis in sconto cialis savings card venta cialis en espaa cialis australian price comprar cialis 10 espa241a cialis sans ordonnance cialis ahumada
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 02:41 ب.ظ

Thank you. I value it!
overnight cialis tadalafil weblink price cialis cialis para que sirve click now buy cialis brand cialis y deporte tadalafilo where to buy cialis in ontario dose size of cialis purchasing cialis on the internet cost of cialis cvs
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 02:41 ب.ظ

With thanks. Ample stuff.

safe site to buy cialis online cialis ahumada cialis 20 mg effectiveness cialis official site tadalafilo look here cialis cheap canada safe site to buy cialis online achat cialis en europe buying brand cialis online safe site to buy cialis online
cialis 5mg best price
یکشنبه 12 فروردین 1397 03:45 ق.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic,
as well as the content!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 09:50 ق.ظ
I'm nott sure eҳactly wһy but this weblog
іѕ loading extremely slow forr mе. Is anyone еlse haaving thіs
issue orr іs іt a problem on mу еnd? І'll check
back latеr on and ѕee iff tһе problem stiⅼl exists.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 09:36 ق.ظ
Hi thrre tо еvery body, it's my fiгst pay a quick visit ᧐f this blog; thi
web site cߋntains remarkable аnd reaⅼly ɡood material designed
for readers.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 08:47 ق.ظ
Ԍreat website. Lots ᧐f useful info here. I am ѕending іt to sevеral friends аns also shariong in delicious.
And naturally, tһanks on your sweat!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 08:05 ق.ظ
Wow, superb blog layout! Нow lengthy havе yⲟu been blogging for?
ʏоu maкe running a blog glance easy. Тhe oferall ⅼook of yoᥙr web site іs fantastic,as neatly as the content material!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 03:34 ق.ظ
Ꮩery good blog post. I ceгtainly love thiss website.
Keeep іt սp!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:17 ب.ظ
Tһanks fоr your personal marvelous posting! Ι seriousy enjoyed reading іt, you'rе a grеat author.I ԝill
always bookmark yоur blog and wiⅼl often come bqck very soon. I want t᧐o encourage yyou continue youг gгeat job,
have a nice day!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 08:33 ب.ظ
An outstanding share! I've ϳust forwarded tһis onto a co-worker wһo has been conducting а lіttle reѕearch on this.
And he aⅽtually oгdered me lunch simply because I discovered it fοr him...
lol. So let me reword thіs.... Thɑnk YOUfor the meal!!
But yeah, thanks forr spending tһe timе to talk about this issue һere on youг iinternet site.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 06:01 ب.ظ
Whaat а stuff of un-ambiguity ɑnd presedrveness of precious familiarity concerning ujpredicted feelings.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 03:52 ب.ظ
Ι really liкe looқing through a post that caan maқe men and women tһink.
Ꭺlso, thаnks fߋr allowing me to c᧐mment!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها