تبلیغات
مدیریت آموزشی - تـــــعریف مدیــــــــــــریت
مدیریت آموزشی

تـــــعریف مدیــــــــــــریت

سه شنبه 4 اسفند 1388

تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. برای مثال: " فالت " (Follett) مدیریت را " هنر انجام دادن كار به وسیله دیگران " می داند. این تعریف نه تنها با آموزشهای نظریة نئوكلاسیك همخوانی ندارد، بلكه می تواند برای توجیه یك نظام استثماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این ذهنیت فلسفی و یا دیدگاه خاص گوینده است كه تعریف او را با سوگیری مواجه می سازد. اصالت هم با فرد و هم با سازمان است ولی با توجه به نوع و ماهیت سازمان، تنها میزان اهمیت هر یك از‌ آن دو فرق خواهد كرد. با در نظر گرفتن مطلب فوق، تعریفی از مدیریت در زیر ارائه می شود: " مدیریت عبارت از توانایی پرورش و هماهنگ سازی فرآیند های خود رهبری اعضای سازمان در ارتباط و همسو با اهداف سازمان است. " این تعریف بر چند پیش فرض زیر استوار است:

ـ كاركنان قابلیت رشد شخصی و حرفه ای و نیز توانایی اداره كردن خویش را دارند.
ـ كارآیی و اثر بخشی سازمان در گرو رشد و در نتیجه تلاش بیشتر كاركنان است.
ـ سازمان و اهداف آن راهنمای عمل مدیریت و كاركنان است.
ـ نقش مدیر یك نقش حرفه ای است و نه صرفاً تجربه اندوزی در حین عمل.
ـ مدیریت به عنوان یك فرآیند مشاركتی در نظر گرفته شده است. فرآیندی كه نقش مدیر در آن كمرنگ است و بیشتر نقش یك پشتیبان، تسهیل گر و هماهنگ كننده را دارد.

در سالهای بین 1910 تا 1930 مدیریت آموزشی را به عنوان هدایت امور و بازرسی آنها می دانستند. در این دوران معلمان بدون گذراندن دوره خاصی وارد این حرفه می شدند و وظیفة مدیر، نظارت بر كارهای معلمان، از نزدیك بود. در سال های بین 1930 تا 1940 به مدیریت و رهبری مبتنی بر آزادمنشی توجه شد و منظور از آن ترغیب معلمان به انجام دادن چیزی بود كه مدیر مد نظر داشت. در سالهای بین 1940 تا 1950 مدیریت آموزشی را امر و كوششی تعاونی می دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در یك مدرسه در حال رهبری و هدایت یكدیگرند. در نتیجه به جای كلمة « بازرسی » عباراتی از قبیل: « كمك متقابل »،‌ « مشورت كردن با هم »، « طرح ریزی به كمك هم » یا حتی « گفتگو كردن با یكدیگر در باب بهتركردن وضع « تعلیم و تعلم » را به كار می بردند. طبق این مفهوم، وظیفه مدیر یا رهبر آموزشی عبارت از فراهم ساختن تسهیلاتی است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از تجارب یكدیگر بهره برند.

برخی، وظایف مدیران مدارس را در هفت زمینة اصلی برشمرده اند:
پرسنل آموزشی، پرسنل دانش آموزی، رهبریت مدرسه و محله، توسعه تدریس و مواد درسی، مدیریت امور مالی ـ اداری، ساختمان مدرسه و وظایف عمومی.

و بعضی دیگر وظایف مدیران مؤسسات آموزشی و مدارس را در شش گروه به شرح زیر طبقه بندی نموده اند:
برنامة آموزشی و تدریس، امور دانش آموزی، امور كاركنان آموزشی، روابط مدرسه ـ اجتماع، تسهیلات و تجهیزات آموزشی و امور اداری و مالی.

وظایف مدــــــیر در امــــــور دانش آمــــــوزان
وظایف و خدمات اداری و سرپرستی دانش آموزان عبارتند از:
۱- پذیرش، ثبت نام، گروه بندی آنان و نگهداری آمارهای حضور و غیاب، سوابق و اطلاعات شخصی و تحصیلی دانش آموزان.
۲- شناسایی تواناییها، علایق و نیازهای دانش آموزان و پرورش آنها.
امروز علاوه بر نیازهای آموزشی ـ تحصیلی دانش آموزان، به تأمین نیازهای بهداشتی ـ روانی، زیستی ـ فیزیولوژیك و رشد شخصیتی آن ها توجه بیشتری مبذول می شود. برای مثال: بهره گیری از مشاركت دانش آموزی (Student government ) كه امروزه به عنوان یكی از ویژگیهای مدارس اثر بخش مطرح است. مدیر و كاركنان در یك مدرسه اثر بخش می دانند كه هدف اصلی مدرسه ایجاد یك برنامة آموزشی است كه بتواند منافع و نیازهای اجتماعی،‌ فردی و آموزشی دانش آموزان را بر طرف سازد.

وظایف مدیـــــــر در امــــور کارکنــــــان
همانطور كه در مدیریت نیروی انسانی مطرح می شود، هر عضو سازمان به دلیل نقشی كه در آن ایفا می كند از جایگاهی خاص برخوردار است و مدیر به عنوان كارگردانی محسوب می شود كه علی رغم این كه ممكن است در تمام زمینه ها تخصص نداشته باشد، اما باید توانایی و مهارت هماهنگ سازی فعالیت های تمام اعضا در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده را دارا باشد. بنابراین توفیق عملكردهای مدیریتی در گرو همدلی و همكاری تمام اعضای سازمان است و از این رو رفتار مدیر در بهادادن به نقش هر یك از اعضاء از طریق توجه به نیازهای شخصیتی،‌ امنیتی و اجتماعی و دفاع از حقوق آن ها حائز اهمیت فراوان است.

مدیر مدرسه باید كادر اداری و آموزشی مناسب و هماهنگی را برای مدرسه تدارك ببیند. در این مورد،‌ انتخاب معلمانی متناسب با زمینة اجتماعی ـ فرهنگی منطقه و نیز انتخاب معاونانی برخوردار از برخی ویژگی ها و مهارت های مدیریتی، ضروری است و بر مبنای انتظارات بیان شده، از عملكرد كاركنان ارزشیابی به عمل آورد و هر گونه پاداش دهی و تشویق را بر نتایج ارزشیابی مبتنی سازد. قضاوت درباره ‌نحوه كار معلم از طریق نمرات دانش آموزان در آزمون های پیشرفت تحصیلی، مبنای كافی و عینی را شامل نمی باشد. در چنان رویه ای تأكید همواره روی حقایق آموخته شده می باشد و دیگر موارد مربوط به آموزش و پرورش كه ممكن است مهمتر و اساسی تر از آموزش آن حقایق باشد از نظر مخفی می ماند. مثلاً مهارت و كاردانی، كه معلم در هدایت و پرورش عاطفی و اجتماعی دانش آموزان به كار می برد، مورد توجه قرار نمی گیرد. ارزشیابی از كار اعضای آموزشی باید به گونه ای باشد كه معلمان صادق و خدمتگذار از معلمان كم تحرك تشخیص داده شوند. گاهی اوقات لازم است به موضوعاتی فراتر از انجام وظیفة روزمره اندیشید. اگر چه معلمان معمولاً با دعوت مدیران در جلسات شركت می كنند، ولی آمادگی قبلی و اظهار علاقه به مسائل شورا و شركت فعال و مسؤولانه در جلسات ارزش بیشتری از فقط شركت كردن دارد.

یكی از وظایف عمدة مدیر نسبت به كاركنان، تشویق آنان برای مشاركت در تصمیم گیریهاست. به ویژه تصمیماتی كه به سرنوشت كاری آنان مربوط می شود. اهمیت دادن به شورا در مدرسه، در مفهوم واقعی یعنی نظر خواهی از جمع، قدرت تصمیم گیری دادن به جمع و مبنا قراردادن نظرات جمع در تصمیمات. پس از اخذ تصمیم، اجرای آن نیازمند قدرت رهبری است؛ از ایجاست كه موضوع وحدت مدیریت و رهبری به میان می آید. فرض بر آن است كه رهبر اثر بخش، انجام وظایف را تضمین می كند و در همان حال، همكاران را كمك می كند تا احساس كنند كه نیازهای اجتماعی شان تأمین می شود. امروزه دیدگاه های مختلفی دربارة اهمیت نقش رهبری در مدیریت وجود دارد كه یكی از این دیدگاه ها مدیر را در نقش « Super Leader » معرفی می كند. « مدیر در نقش ابر رهبری تلاش می كند تا دامنة مشاركت همكارانش را تا آن حد گسترش دهد كه هر همكار بتواند به شكل خودرهبر (Self Directed) درآید. این الگوی رهبری بر این فرض استوار است كه چنانچه كاركنان به این مرحله برسند، خود و سازمان حداكثر بهره گیری را از توانایی ها و ظرفیت های آنان به دست می آورند ».

مدیریت موفق مستلزم برخورداری از توان رهبری و یا قدرت نفوذ در دیگران است. با استفاده از « قدرت مقام » كه ناشی از حكم مدیریت است،‌ مدیر قادر می گردد تا خواسته هایش را به سرعت برآورده سازد و تا هنگامی كه قدرت تنبیه و پاداش دهی دارد، این قدرت كارآیی خواهد داشت. به عبارت دیگر، با دور شدن مدیر از محیط كار،‌ كارها روال عادی خود را می یابند. اما در استفاده از « قدرت شخصی » یا قدرت نفوذ، كاركنان نه از روی ترس و اجبار، بلكه به طور داوطلبانه و از روی میل، شخصیت و نظرات مدیر را می پذیرند و خود را نسبت به خواسته های او متعهد احساس می كنند. پاسخ به پرسش های زیر كه به تعریف عملیاتی « قدرت مقام » و « قدرت شخصی » می پردازند، می تواند مدیران را نسبت به توان رهبری خود آگاه سازد:

 قـــــدرت شخصـــــی

- آیا خواسته هایتان را با تكیه بر دور اندیشی و استدلال اعمال میكنید؟
-
آیا از آستانة تحمل بالایی برخوردارید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت دوستانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، فقط یك رأی را برای خود قائلید؟
-
آیا با انجام ارزشیابی بر اساس عملكرد، همكاران را به كار تشویق می كنید؟
-
آیا به آزادی اندیشه به عنوان یك اصل در بروز خلاقیت در افراد باور دارید؟
-
آیا قبل از اجرای تصمیمتان آن را در شورا مطرح می سازید؟


قدرت مقـــــــام
-
آیا خواسته هایتان را با تكیه بر حكم مدیــریت اعمال می كنید؟
-
آیا اغلب، همكاران را تهدید به توبیخ كتبـــی می نمایید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت آمرانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، « حق وتو » را برای خود حفظ می كنید؟
-
آیا همكاران را با تهدید به كاهش امتیاز ارزشیابی به كار تشویق می كنید؟
-
آیا همواره علاقه مندید كه همكاران اندیشه های متعارف را مطرح سازند؟
-
آیا همواره تلاش می كنید آنچه را كه درست می دانید به همكاران بقبولانید؟

وظایف مدیـــــر در زمینه بــــرنامه آموزشــــی و تدریس
بخش مهمی از اثر بخشی مدیریت آموزشگاهی به روند درست فعالیت های آموزشی در مدرسه مربوط می شود. یعنی به منظور تحقق اهداف آ‚وزشی، هر یك از ندست اندركان مدرسه سهمی از این فعالت ها را بر عهده دارند و تسهیل جریان یاددهی ـ یادگری و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی بر دوش مدیر خواهد بود. الته همانگونه كه قبلاً توفیق عملكردهای مدیریتی را در قالب یك فرآنید مشاركتی ذكر كردیم،‌موفقیت نظارت آموزشی نیز در مشاركت و درونی بودن آن است. زیرا بر خلاف گذشته مدرسه به عنوان" نظام آرایة آموزش " ‌تلقی می شد، هم اینك مدارس بع نوان اجتماعات یادگیری( Learning Communties) محسوب می شوند. اجتماع به وسیله كانونهایی شناخته می شود كه این كانونها گنجینه ای از ارزشها، ‌احساسات و اعتقادات هستند و زمینة مشترك لازم ار برای پیوستن افراد به یك هدف مشترك فراهم میكنند. در مجموع این كانونها توضیح میدهند آنچه را كه برای مدرسه ارزشمند است و یك سری از هنجارهایی را فراهم می سازند كه رفتار را هدایت میكند و به زندگی اجتماع مدرسه معنی میدهد.

در مدارس، هنجارهای اجتماع‌ با هنجارهایی كه تدریس را به عنوان یك حرفه تخصصی توسف میكنند در آمیختهه شده اند و این دو سری هنجارها مبنایی را برای آنچه كه باید انجام شود و چگونه انجام شود، فراهم میكنند. در این معنی، تدریس از یك عمل فردی به یك اقدام جمعی( Colective Practice) تبدیل میشود. در اقدام جمعی، معلمان نه تنها با مهارت تدریس میكنند، بلكه در صورت نیاز درخواست كمك میكنند. بصیرت و دانش خود از تدریس را با یكدیگر در میان می گذارند، موفقیت مدرسه را بر موفقیت كلاس درس ترجیح می دهند. در اقدام جمعی، همكارهای توأم با برابری، ‌به عنوان یك نماد قداست حرفه یا مطرح می گردد. اگر قرار باشد كه تدریس، یك امر جمعی تلقی شود بایستی« اقتدار حرفه ای » و « اقتدار اخلاقی »، نیروی محركه عملیات تعلیماتی را تشكیل دهد. در آن صورت است كه راهنمایی تعلیماتی از درون دست اندركاران تعلیم و تربیت به خصوص معلمان و مدیران نشأت خواهد گرفت و راهنمایی تعللمیاتی آن چنان كه امروزه شناخته شده است، از بیرون بر آنان تحمیل نخواهد شد. تلقی برخی از مدیران از وظایف مدیرت آموزشگاهی، عبارت از وظایف مدیرت به طور عام برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی،‌ رهبری و كنترل ‌است و از این جهت در درك برخی از این نوع وظایف دچار سو‍‍‍‍ء تعبیر هستند. مثلاً حیطة كنترل را به جنبه های غیر آموزشی محیط كار نیز ربط می دهند كه چه بسا این تلقی مشكل آفرین باشد.

وظایف مدیــــران در امــــور اداری و مالــــــی
آماده كردن بودجه مدرسه، ایجاد یك سیستم حسابرسی داخلی، نظارت بر خریدهای مدرسه، حسابرســـی پولهـای مدرسه، حسابرسی متعلقات مدرسه و نظارت بر انجام بی دردســر كارهای اداری.


procedure de divorce a l amiable sans avocat
سه شنبه 25 مهر 1396 01:40 ب.ظ
avocat gratuit en ligne procedure de divorce a l amiable sans avocat avocat seclin avocat
droit affaires avocat villemomble avocat
auxerre avocat gratuit droit du travail avocat
divorce nimes avocat 94 avocat urssaf avocat droit des etrangers toulouse avocat au pourcentage avocat gratuit rennes conseil d avocat gratuit en ligne avocat fontenay sous bois avocat haute-saone avocat argenteuil avocat specialise immobilier
avocat a strasbourg avocat civil avocat conseil gratuit en ligne avocat gard avocat 55 avocat vichy avocat landes avocat nanterre
avocat penal marseille demande d avocat gratuit gandhi avocat meilleurs
avocats marseille comment trouver un avocat specialise avocat toul avocat specialiste droit du travail paris avocat droit de la famille international avocat luneville avocat 42 avocat
divorce versailles avocat enfant prud homme avocat avocat st germain en laye consultation avocat gratuit
en ligne avocat specialiste immobilier comment faire avocat accessible avocat consulter un avocat gratuitement avocat le kremlin bicetre avocat villeneuve d'ascq avocat trappes avocat decines charpieu avocat fiscaliste international
prix revetement sol coco
یکشنبه 23 مهر 1396 01:20 ب.ظ
devis pour demolition mur porteur prix revetement sol coco devis
gratuit cuisine amenagee devis bac acier estimation prix construction maison en ligne devis isolation thermique maison cout construction maison ossature bois bbc devis
pour pose carrelage exterieur porte entree bois sur
mesure prix extension bois prix prix pour veranda 10m2 prix installation poele
a granules de bois ravalement de facade prix au m2 prix maison ossature
bois construction devis climatisation reversible cout construction place parking souterrain prix toit
bac acier m2 prix agrandissement terrasse bois prix escalier bois
en renovation volets pvc couleur bois prix porte en verre sur mesure prix prix mur en pierre maconne prix moyen carrelage salle
de bain cout demoussage facade devis travaux renovation gratuit prix motorisation portail electrique
leroy merlin prix moyen isolation phonique plafond permo data 7 bio system prix motorisation de stores exterieurs prix maison avec piscine interieure prix piscine maison alfort tarif
blog renovation grange alsace cheminee bois moderne prix installation prise electrique salle de bain prix pose moteur portail coulissant prix
pose parquet flottant saint maclou prix cloture rigide devis gratuit en ligne salle de bain devis gravillonnage
devis moteur portail adoucisseur d'eau prix pose prix volets sur mesure isolation thermique exterieure cout prix pergola metal
prix poele a pellet palazzetti ines renover cuisine formica devis plaquiste
maison devis poele a granule eolienne pour particulier prix discount installation radiateur electrique a inertie
hypermetropie presbytie operation
یکشنبه 23 مهر 1396 07:42 ق.ظ
lentilles de contact pour myopie et presbytie hypermetropie presbytie operation prix operation myopie montpellier hypermetropie avec
presbytie presbytie correction lentilles operation cataracte myopie meme temps prix
operation myopie chu toulouse operation presbytie laser dijon operation myopie nice
myopie laser excimer operation myopie clinique thiers bordeaux hypermetrope
lentille operation yeux myopie astigmatie operation myopie lasik ou pkr operation myopie laser excimer recuperation astigmatie laser acuite visuelle myopie correction devenir myope
a 30 ans implant oculaire myopie prix devenir myope rapidement comment corriger la
myopie naturellement verres astigmates application presbytie israel
test astigmate cout operation myopie rothschild corriger la presbytie application oeil presbyte myopie cataracte oeil une myopie
corriger la presbytie au laser vision d un myope laser myopie lyon operation hypermetropie astigmatie strabisme laser excimer myopie tarif myopie evolutive chirurgie des paupieres laser ou bistouri
hypermetrope astigmate et myope chirurgie presbytie et hypermetropie quelle mutuelle rembourse l'operation de la myopie
operation myopie sans douleur correction hypermetropie 0 75
operation laser myopie prix suisse operation cataracte myopie astigmatie prix operation myopie nantes operation laser yeux marseille prix oeil
myopie hypermetropie causes de la myopie peut on etre presbyte jeune
presbytie avec l'age l'oeil myope et sa correction
prix ascenseur handicape exterieur
یکشنبه 23 مهر 1396 06:34 ق.ظ
devis electricite maison 110m2 prix ascenseur handicape exterieur
renover parquet vitrifie use parquet flottant ikea prix prix pose clim
reversible prix pour creer une salle de bain tarif volet roulant electrique renovation tarif diagnostic immobilier pour vente prix m2 bardage bois peint
renovation maison phenix portes interieures bois prix
prix maison en bois cle en main auvergne porte blindee prix moyen installation insert godin 3258n prix maison ossature bois autoconstruction faux plafond sur rail
prix renover joint carrelage salle de bain devis peinture appartement 40m2 centrale alarme incendie prix chauffe eau solaire collectif prix prix poele a pellet jotul maison bois moderne tarif
prix poele a granule mcz face renovation cuisine v33 leroy
merlin prix renovation de facade en brique prix poele a bois avec pose renovation piscine polyester gard devis carrelage 30m2 prix micro station d'epuration graf bac acier
anti condensation prix beton colore pour terrasse exterieure prix revetement
sol exterieur resine gravier prix prix fourniture et pose grillage souple adoucisseur
d'eau prix prix abri piscine bas telescopique prix pour renover une maison en pierre renovation grange permis de construire prix poele a granule double
face prix moyen extension maison 20m2 prix poele a bois avec pose ragreage sol prix
au m2 devis desamiantage dalle prix porte automatique coulissante vitree devis peinture appartement 40m2 prix escalier
colimacon exterieur prix aspirateur centralise cyclovac devis pose gouttieres pvc
rideaux metallique electrique prix coupole toiture plate
prix prix carrelage cuisine professionnelle
barca mercato 2017 coutinho
یکشنبه 23 مهر 1396 06:09 ق.ظ
renovation cuisine v33 leroy merlin barca mercato 2017 coutinho prix pergolas metallique tarif pose carrelage 50m2 micro eolienne
pour particulier prix prix maison bois bbc gironde prix pose automatisme portail coulissant
prix garde corps bois exterieur renovation d une toiture devis diagnostic immobilier
nice prix construction maison m2 alpes maritimes prix panneau
solaire thermique m2 salle de bain aubade prix
cloisons amovibles bureau prix prix faux plafond m2 devis isolation thermique
par l'exterieur carrelage adhesif salle de bain prix peinture renovation cuisine devis isolation maison 100m2 prix porte entree bois cintre devis decoration bureau ventilation mecanique ponctuelle prix devis porte
d'entree en ligne prix porte blindee maison comment
renover un escalier en granit prix ravalement facade
maison au m2 tarif pour abattre mur porteur devis grillage soude
assainissement maison ancienne prix prix faux plafond 600x600 devis desamiantage immeuble extension maison prix
moyen au m2 agrandissement bois cout tarif poncage et vitrification escalier prix poele a
granule mcz suite galet marbre rose prix prix peinture
murale brico depot beton cire mur leroy merlin prix tarif pose parquet flottant extension bois sur pilotis prix poele a granule godin tarif ouverture mur porteur prix renovation salle de bain carrelage devis pose papier
peint tarif volet roulant electrique tryba climatiseur reversible atlantic
prix serrurier strasbourg tarif prix revetement sol resine epoxy
carrelage adhesif sol prix pose parquet massif colle prix
prix porte placard sur mesure leroy merlin
یکشنبه 23 مهر 1396 06:04 ق.ظ
devis travaux lyon prix porte placard sur mesure
leroy merlin prix volet roulant sur mesure leroy merlin construction mur maison prix diagnostic immobilier obligatoire
prix renover un appartement a moindre cout prix taille haie thuyas devis portail coulissant en ligne devis bardage metallique devis couvreur 92 devis bureau d'etude
chauffe eau piscine gaz naturel prix prix cloture grillage soude devis domotique maison prix mur en pierre
apparente adoucisseur permo centurion 16 litres prix renovation de
salle de bain abattage arbre prix laval prix maison en bois cle en main bretagne poele a bois prix
invicta prix pour refaire une salle de bain de 8m2 meuble cuisine but 1er prix devis installation electrique courant faible plaque osb prix castorama prix moyen amenagement salle de bain devis domotique maison toiture bac acier anti condensation prix prix bloc porte bois
coupe feu 1h carrelage imitation parquet
blanc prix devis contrat d'entretien solaire veranda
acier verre prix prix m2 extension maison bois beton cire sol interieur
prix devis toiture zinc comment renover une maison de ville renovation salle de bains nantes veranda en kit prix devis
couvreur ardoise radiateur electrique radiant prix devis renovation facade pierre tarif pose pave
m2 prix escalier colimacon kit renov toiture prix maison en bois cle en main en corse
charpente traditionnelle prix prix porte en verre
sur mesure volet bois devis en ligne devis travaux btp gratuit clim reversible prix discount poele
a granules mcz prix
site rencontre amicale sortie
شنبه 22 مهر 1396 11:28 ب.ظ
site sorties amicales rencontres entre amis votre ville site rencontre amicale sortie zouk love rencontre rencontre celibataire 79 bar de rencontre
dijon rencontre sur mobile gratuit rencontre amitie entre fille comment s'habiller pour
rencontrer les amis de son copain rencontre sexe gratuit sans inscription site rencontre par affinite gratuit bar rencontre versailles site de rencontre populaire site de rencontre gratuit 36 vrai site de rencontre gratuit sans inscription rencontre pour sortie moto bar de
rencontre rennes rencontre gratuit en ligne rencontres
haut de gamme suisse rencontre gay 63 rencontre sur arras site re rencontre ado site de rencontre pour homme cite
de rencontre 100 gratuit kijiji gatineau rencontre rencontre dans
l aisne rencontres catholiques divorces vais je rencontrer l'amour gratuit
bears rencontres rencontres amities nord site de rencontre suisse gratuit elite
site de rencontre avis rencontrer des filles au pair en angleterre site
de rencontre de cougar comment s'inscrire dans
un site de rencontre site rencontre privee rencontre sans carte de credit rencontre langres rencontre 55 site de rencontre amour tagged site
rencontre rencontre halal gratuit agences rencontres femmes russes rencontre sexe
cote d armor rencontre par telephone 06 rencontres amicales
entre amis quelque site de rencontre rencontre 77 maxirencontre
avis avis sur elite rencontre two site rencontre
rencontre lesb
شنبه 22 مهر 1396 07:27 ب.ظ
site de rencontre fes rencontre lesb annonces rencontre sexe rencontres femmes
black rencontrer l'amour apres 40 ans application site de rencontre
tinder rencontres fougeres 35 rencontre bobigny avito rencontre site rencontre totalement gratuit sport pour
rencontrer des filles rencontre quelqu'un rencontre sexe saint etienne rencontre gay 67 rencontres 44 36eme rencontre
lyon rencontre une femme rencontre gang bang zone de rencontre stationnement rencontre sportive avis
rencontre par hasard destin rencontre grasse rencontre amitie entre femme site de
rencontre populaire au japon rencontre trans a paris site de rencontre
pompiers homme rencontre telephonique non surtaxe site rencontres royan rencontre vieille sexe rdv
rencontre rencontres photos arles 2018 rencontre gratuites site de rencontre femme americaine rencontre pour sortir en boite rencontre nature gratuit site de rencontre gratuit 13 ans site de rencontre live a life
site de rencontre black site de rencontre catholique suisse site
de rencontre gratuit femme mure chat rencontre android rencontre foret fontainebleau rencontres celibataires aude le site de rencontre gratuit motard rencontre paru vendu rencontres femmes olx rencontre homme site de rencontre haut de gamme payant
rencontre sexe paris rencontre jura dole
tarot gratuit du jour amour
شنبه 1 مهر 1396 11:08 ق.ظ
tirage tarot oracle ge gratuit tarot gratuit du jour amour lecture carte tarot marseille excuse tarot tarot
force et pape voyance gratuite sans inscription tarot tarot
tirage du jour tarot gratuit du jour amour itarot sur pc signification du
tarot le diable tarot divinatoire gratuit et immediat
tarot amour gratuit fiable en ligne objectif tarot windows 10 tarot gratuit du travail
tarot gratuit avenir amoureux le mat tarot pratique voyance
tarot sans inscription tarot divinatoire mensuel tarot a 6 avec un mort tarot iza persan tarot gratuit travail et argent association tarot soleil lune
logiciel tarot marseille gratuit tarot mortal instruments bel atout tarot tarot
marseillais marie claire association carte tarot diable carte 33
tarot belline l'hermite tarot gratuit tarot voyance magie tarot dvinatoire voyance
tarot gratuit immediat tarots avenir amoureux fox tarot
4 association tarot angers empereur tarot tarot
et carte gratuit tirage en ligne tarot divinatoire tarots du jour
tarot gratuit avenir sentimental tirage tarot trois jours fft tarot normandie tirage
carte tarot voyance gratuit tarot amour divinatoire 2017 coupe tarot
force soleil comment jouer au tarot divinatoire voyance
avigora tarot tirage gratuit logiciel tarot gratuit tirage tarot finance gratuit tarots amours gratuits en ligne
escuela de tarot marilo
دوشنبه 13 شهریور 1396 08:35 ق.ظ
tarot gratis del amor y trabajo escuela de tarot marilo tarot artenara
zendra autentico tarot egipcio tarot por email fiable gratis mago muerte tarot amor tarot
gratis alicia galvan oraculo tarot por email interpretar tarot rider tarot gratis
acuario octubre 2015 ver tarot gratis 2015 arcano 6 tarot marsella como aprender tarot facil curso de tarot rapido lectura cartas
tarot amor oraculo gratis tarot barato telefono el tarot de
capricornio rafaela vilchez tarot si no tarot de osho gratis tirar tarot gratis 2014
tarot gitano 100 gratis tarotina tarot leo 2016
daily horoscope sagittarius tarot carta tarot terra para hoy tarot de las brujas mark evans tarot gitano del amor gratis en linea tarot marselha significado das cartas pdf tarot amor y trabajo 2017 tarot piscis hoy cartas tarot gratis 2015 tirada
de tarot gratis diaria cuantos tipos de cartas de tarot
hay tarot de marsella gratis univision carta del tarot gratis
gitano tarot osho zen libro tarot geminis 2017 mayo tarot gitanos cartas de tarot egipcio significado tarot do futuro amoroso gratis que
significa la carta del tarot el ermitano tarot 8 tarot cruz celta tirada
tarot gratis para sagitario 2015 libros interpretacion del tarot tarot gratis en sevilla tarot gratis para libra significado de la carta del
tarot la emperatriz como interpretar las cartas del tarot rider waite tirada del tarot de las
runas jogar tarot agora
tarot avenir gratuit lambert
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:29 ب.ظ
tarot gratuit oui non amour tarot avenir gratuit lambert estrella
tarot 2014 youtube tarot amour indien force tarot art tarot diable et soleil arcane
tarot 20 tirage tarot divinatoire gratuit en ligne
voyance tarots gratuits ligne calcul point tarot en ligne tarot
oracle belline amour strategie tarot 5 joueurs
tarot set regle tarot a 5 tarot regle point mon tarot amour tarot regle du jeu a 3 avigora tarot tarots gratuits oracle tarot au feminin lame
arcane du tarot la force tarot taureau 2015
tarot des anges doreen virtue gratuit
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:56 ب.ظ
tirage de tarot gratuit en ligne denis lapierre tarot des anges
doreen virtue gratuit methode tirage tarot amour voyance gratuite tarot amour
par tchat tirage carte tarot de marseille telecharger objectif tarot gratuit tirage tarot
immediat et gratuit tirage tarots travail gratuit tirage tarots
gratuits en ligne tarot gratuit trefle chance tirage tarot et oracle gratuit en ligne tirage
tarot divinatoire gratuit denis lapierre tirage tarot gratuit sans question tarot divinatoire tirage en croix tirage tarots de marseille gratuit
tirage de tarot amoureux gratuit tirage tarot travail
tirage tarot sans question precise tirage tarot
magie et voyance tirage tarot gartuit tarots divinatoires amour
gratuit tirage tarot gratuit denis lapierre cartomancie
http://alessandramccalop.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be grateful to you.
Wanda
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:58 ب.ظ
Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I
will revisit yet again since i have book-marked it.
Money and freedom is the greatest way to change,
may you be rich and continue to help others.
marquitaargetsinger.weebly.com
شنبه 7 مرداد 1396 12:22 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I might as
well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to finding out about your web page again.
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 08:46 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا نه کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با جهش
در مفروضات و شما ممکن است را خوب به کمک
پر همه کسانی معافیت. اگر شما در واقع که می توانید انجام
من خواهد بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
massage lyon
شنبه 6 خرداد 1396 06:46 ق.ظ
Cela me fit songer combien de gens que j'avais connus
etaient enterres entre la porte de l'eglise et la porte du cimetiere,
et quelle chose effroyable ce serait que
d'avoir a passer au milieu d'eux et de les reconnaitre, malgre leurs figures terreuses, et quoique si differents d'eux-memes.
Martin
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:58 ب.ظ
Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that's genuinely good, keep up writing.
Lila
جمعه 22 اردیبهشت 1396 05:45 ق.ظ
Actually when someone doesn't be aware of after that
its up to other viewers that they will assist,
so here it occurs.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:02 ب.ظ
If you wish for to grow your knowledge only keep visiting this web page and be updated with the most up-to-date news update posted here.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:33 ق.ظ
Good response in return of this query with genuine arguments and
describing all on the topic of that.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:23 ق.ظ
Wow! After all I got a web site from where I know how to really get helpful facts concerning my study and knowledge.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:18 ب.ظ
Very good article. I will be dealing with a few of these issues as well..
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 07:44 ق.ظ
I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers but this post
is in fact a nice piece of writing, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها