تبلیغات
مدیریت آموزشی - تـــــعریف مدیــــــــــــریت
مدیریت آموزشی

تـــــعریف مدیــــــــــــریت

سه شنبه 4 اسفند 1388

تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. برای مثال: " فالت " (Follett) مدیریت را " هنر انجام دادن كار به وسیله دیگران " می داند. این تعریف نه تنها با آموزشهای نظریة نئوكلاسیك همخوانی ندارد، بلكه می تواند برای توجیه یك نظام استثماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این ذهنیت فلسفی و یا دیدگاه خاص گوینده است كه تعریف او را با سوگیری مواجه می سازد. اصالت هم با فرد و هم با سازمان است ولی با توجه به نوع و ماهیت سازمان، تنها میزان اهمیت هر یك از‌ آن دو فرق خواهد كرد. با در نظر گرفتن مطلب فوق، تعریفی از مدیریت در زیر ارائه می شود: " مدیریت عبارت از توانایی پرورش و هماهنگ سازی فرآیند های خود رهبری اعضای سازمان در ارتباط و همسو با اهداف سازمان است. " این تعریف بر چند پیش فرض زیر استوار است:

ـ كاركنان قابلیت رشد شخصی و حرفه ای و نیز توانایی اداره كردن خویش را دارند.
ـ كارآیی و اثر بخشی سازمان در گرو رشد و در نتیجه تلاش بیشتر كاركنان است.
ـ سازمان و اهداف آن راهنمای عمل مدیریت و كاركنان است.
ـ نقش مدیر یك نقش حرفه ای است و نه صرفاً تجربه اندوزی در حین عمل.
ـ مدیریت به عنوان یك فرآیند مشاركتی در نظر گرفته شده است. فرآیندی كه نقش مدیر در آن كمرنگ است و بیشتر نقش یك پشتیبان، تسهیل گر و هماهنگ كننده را دارد.

در سالهای بین 1910 تا 1930 مدیریت آموزشی را به عنوان هدایت امور و بازرسی آنها می دانستند. در این دوران معلمان بدون گذراندن دوره خاصی وارد این حرفه می شدند و وظیفة مدیر، نظارت بر كارهای معلمان، از نزدیك بود. در سال های بین 1930 تا 1940 به مدیریت و رهبری مبتنی بر آزادمنشی توجه شد و منظور از آن ترغیب معلمان به انجام دادن چیزی بود كه مدیر مد نظر داشت. در سالهای بین 1940 تا 1950 مدیریت آموزشی را امر و كوششی تعاونی می دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در یك مدرسه در حال رهبری و هدایت یكدیگرند. در نتیجه به جای كلمة « بازرسی » عباراتی از قبیل: « كمك متقابل »،‌ « مشورت كردن با هم »، « طرح ریزی به كمك هم » یا حتی « گفتگو كردن با یكدیگر در باب بهتركردن وضع « تعلیم و تعلم » را به كار می بردند. طبق این مفهوم، وظیفه مدیر یا رهبر آموزشی عبارت از فراهم ساختن تسهیلاتی است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از تجارب یكدیگر بهره برند.

برخی، وظایف مدیران مدارس را در هفت زمینة اصلی برشمرده اند:
پرسنل آموزشی، پرسنل دانش آموزی، رهبریت مدرسه و محله، توسعه تدریس و مواد درسی، مدیریت امور مالی ـ اداری، ساختمان مدرسه و وظایف عمومی.

و بعضی دیگر وظایف مدیران مؤسسات آموزشی و مدارس را در شش گروه به شرح زیر طبقه بندی نموده اند:
برنامة آموزشی و تدریس، امور دانش آموزی، امور كاركنان آموزشی، روابط مدرسه ـ اجتماع، تسهیلات و تجهیزات آموزشی و امور اداری و مالی.

وظایف مدــــــیر در امــــــور دانش آمــــــوزان
وظایف و خدمات اداری و سرپرستی دانش آموزان عبارتند از:
۱- پذیرش، ثبت نام، گروه بندی آنان و نگهداری آمارهای حضور و غیاب، سوابق و اطلاعات شخصی و تحصیلی دانش آموزان.
۲- شناسایی تواناییها، علایق و نیازهای دانش آموزان و پرورش آنها.
امروز علاوه بر نیازهای آموزشی ـ تحصیلی دانش آموزان، به تأمین نیازهای بهداشتی ـ روانی، زیستی ـ فیزیولوژیك و رشد شخصیتی آن ها توجه بیشتری مبذول می شود. برای مثال: بهره گیری از مشاركت دانش آموزی (Student government ) كه امروزه به عنوان یكی از ویژگیهای مدارس اثر بخش مطرح است. مدیر و كاركنان در یك مدرسه اثر بخش می دانند كه هدف اصلی مدرسه ایجاد یك برنامة آموزشی است كه بتواند منافع و نیازهای اجتماعی،‌ فردی و آموزشی دانش آموزان را بر طرف سازد.

وظایف مدیـــــــر در امــــور کارکنــــــان
همانطور كه در مدیریت نیروی انسانی مطرح می شود، هر عضو سازمان به دلیل نقشی كه در آن ایفا می كند از جایگاهی خاص برخوردار است و مدیر به عنوان كارگردانی محسوب می شود كه علی رغم این كه ممكن است در تمام زمینه ها تخصص نداشته باشد، اما باید توانایی و مهارت هماهنگ سازی فعالیت های تمام اعضا در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده را دارا باشد. بنابراین توفیق عملكردهای مدیریتی در گرو همدلی و همكاری تمام اعضای سازمان است و از این رو رفتار مدیر در بهادادن به نقش هر یك از اعضاء از طریق توجه به نیازهای شخصیتی،‌ امنیتی و اجتماعی و دفاع از حقوق آن ها حائز اهمیت فراوان است.

مدیر مدرسه باید كادر اداری و آموزشی مناسب و هماهنگی را برای مدرسه تدارك ببیند. در این مورد،‌ انتخاب معلمانی متناسب با زمینة اجتماعی ـ فرهنگی منطقه و نیز انتخاب معاونانی برخوردار از برخی ویژگی ها و مهارت های مدیریتی، ضروری است و بر مبنای انتظارات بیان شده، از عملكرد كاركنان ارزشیابی به عمل آورد و هر گونه پاداش دهی و تشویق را بر نتایج ارزشیابی مبتنی سازد. قضاوت درباره ‌نحوه كار معلم از طریق نمرات دانش آموزان در آزمون های پیشرفت تحصیلی، مبنای كافی و عینی را شامل نمی باشد. در چنان رویه ای تأكید همواره روی حقایق آموخته شده می باشد و دیگر موارد مربوط به آموزش و پرورش كه ممكن است مهمتر و اساسی تر از آموزش آن حقایق باشد از نظر مخفی می ماند. مثلاً مهارت و كاردانی، كه معلم در هدایت و پرورش عاطفی و اجتماعی دانش آموزان به كار می برد، مورد توجه قرار نمی گیرد. ارزشیابی از كار اعضای آموزشی باید به گونه ای باشد كه معلمان صادق و خدمتگذار از معلمان كم تحرك تشخیص داده شوند. گاهی اوقات لازم است به موضوعاتی فراتر از انجام وظیفة روزمره اندیشید. اگر چه معلمان معمولاً با دعوت مدیران در جلسات شركت می كنند، ولی آمادگی قبلی و اظهار علاقه به مسائل شورا و شركت فعال و مسؤولانه در جلسات ارزش بیشتری از فقط شركت كردن دارد.

یكی از وظایف عمدة مدیر نسبت به كاركنان، تشویق آنان برای مشاركت در تصمیم گیریهاست. به ویژه تصمیماتی كه به سرنوشت كاری آنان مربوط می شود. اهمیت دادن به شورا در مدرسه، در مفهوم واقعی یعنی نظر خواهی از جمع، قدرت تصمیم گیری دادن به جمع و مبنا قراردادن نظرات جمع در تصمیمات. پس از اخذ تصمیم، اجرای آن نیازمند قدرت رهبری است؛ از ایجاست كه موضوع وحدت مدیریت و رهبری به میان می آید. فرض بر آن است كه رهبر اثر بخش، انجام وظایف را تضمین می كند و در همان حال، همكاران را كمك می كند تا احساس كنند كه نیازهای اجتماعی شان تأمین می شود. امروزه دیدگاه های مختلفی دربارة اهمیت نقش رهبری در مدیریت وجود دارد كه یكی از این دیدگاه ها مدیر را در نقش « Super Leader » معرفی می كند. « مدیر در نقش ابر رهبری تلاش می كند تا دامنة مشاركت همكارانش را تا آن حد گسترش دهد كه هر همكار بتواند به شكل خودرهبر (Self Directed) درآید. این الگوی رهبری بر این فرض استوار است كه چنانچه كاركنان به این مرحله برسند، خود و سازمان حداكثر بهره گیری را از توانایی ها و ظرفیت های آنان به دست می آورند ».

مدیریت موفق مستلزم برخورداری از توان رهبری و یا قدرت نفوذ در دیگران است. با استفاده از « قدرت مقام » كه ناشی از حكم مدیریت است،‌ مدیر قادر می گردد تا خواسته هایش را به سرعت برآورده سازد و تا هنگامی كه قدرت تنبیه و پاداش دهی دارد، این قدرت كارآیی خواهد داشت. به عبارت دیگر، با دور شدن مدیر از محیط كار،‌ كارها روال عادی خود را می یابند. اما در استفاده از « قدرت شخصی » یا قدرت نفوذ، كاركنان نه از روی ترس و اجبار، بلكه به طور داوطلبانه و از روی میل، شخصیت و نظرات مدیر را می پذیرند و خود را نسبت به خواسته های او متعهد احساس می كنند. پاسخ به پرسش های زیر كه به تعریف عملیاتی « قدرت مقام » و « قدرت شخصی » می پردازند، می تواند مدیران را نسبت به توان رهبری خود آگاه سازد:

 قـــــدرت شخصـــــی

- آیا خواسته هایتان را با تكیه بر دور اندیشی و استدلال اعمال میكنید؟
-
آیا از آستانة تحمل بالایی برخوردارید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت دوستانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، فقط یك رأی را برای خود قائلید؟
-
آیا با انجام ارزشیابی بر اساس عملكرد، همكاران را به كار تشویق می كنید؟
-
آیا به آزادی اندیشه به عنوان یك اصل در بروز خلاقیت در افراد باور دارید؟
-
آیا قبل از اجرای تصمیمتان آن را در شورا مطرح می سازید؟


قدرت مقـــــــام
-
آیا خواسته هایتان را با تكیه بر حكم مدیــریت اعمال می كنید؟
-
آیا اغلب، همكاران را تهدید به توبیخ كتبـــی می نمایید؟
-
آیا خواسته هایتان را به صورت آمرانه بیان می كنید؟
-
آیا در تصمیمات شورای مدرسه، « حق وتو » را برای خود حفظ می كنید؟
-
آیا همكاران را با تهدید به كاهش امتیاز ارزشیابی به كار تشویق می كنید؟
-
آیا همواره علاقه مندید كه همكاران اندیشه های متعارف را مطرح سازند؟
-
آیا همواره تلاش می كنید آنچه را كه درست می دانید به همكاران بقبولانید؟

وظایف مدیـــــر در زمینه بــــرنامه آموزشــــی و تدریس
بخش مهمی از اثر بخشی مدیریت آموزشگاهی به روند درست فعالیت های آموزشی در مدرسه مربوط می شود. یعنی به منظور تحقق اهداف آ‚وزشی، هر یك از ندست اندركان مدرسه سهمی از این فعالت ها را بر عهده دارند و تسهیل جریان یاددهی ـ یادگری و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی بر دوش مدیر خواهد بود. الته همانگونه كه قبلاً توفیق عملكردهای مدیریتی را در قالب یك فرآنید مشاركتی ذكر كردیم،‌موفقیت نظارت آموزشی نیز در مشاركت و درونی بودن آن است. زیرا بر خلاف گذشته مدرسه به عنوان" نظام آرایة آموزش " ‌تلقی می شد، هم اینك مدارس بع نوان اجتماعات یادگیری( Learning Communties) محسوب می شوند. اجتماع به وسیله كانونهایی شناخته می شود كه این كانونها گنجینه ای از ارزشها، ‌احساسات و اعتقادات هستند و زمینة مشترك لازم ار برای پیوستن افراد به یك هدف مشترك فراهم میكنند. در مجموع این كانونها توضیح میدهند آنچه را كه برای مدرسه ارزشمند است و یك سری از هنجارهایی را فراهم می سازند كه رفتار را هدایت میكند و به زندگی اجتماع مدرسه معنی میدهد.

در مدارس، هنجارهای اجتماع‌ با هنجارهایی كه تدریس را به عنوان یك حرفه تخصصی توسف میكنند در آمیختهه شده اند و این دو سری هنجارها مبنایی را برای آنچه كه باید انجام شود و چگونه انجام شود، فراهم میكنند. در این معنی، تدریس از یك عمل فردی به یك اقدام جمعی( Colective Practice) تبدیل میشود. در اقدام جمعی، معلمان نه تنها با مهارت تدریس میكنند، بلكه در صورت نیاز درخواست كمك میكنند. بصیرت و دانش خود از تدریس را با یكدیگر در میان می گذارند، موفقیت مدرسه را بر موفقیت كلاس درس ترجیح می دهند. در اقدام جمعی، همكارهای توأم با برابری، ‌به عنوان یك نماد قداست حرفه یا مطرح می گردد. اگر قرار باشد كه تدریس، یك امر جمعی تلقی شود بایستی« اقتدار حرفه ای » و « اقتدار اخلاقی »، نیروی محركه عملیات تعلیماتی را تشكیل دهد. در آن صورت است كه راهنمایی تعلیماتی از درون دست اندركاران تعلیم و تربیت به خصوص معلمان و مدیران نشأت خواهد گرفت و راهنمایی تعللمیاتی آن چنان كه امروزه شناخته شده است، از بیرون بر آنان تحمیل نخواهد شد. تلقی برخی از مدیران از وظایف مدیرت آموزشگاهی، عبارت از وظایف مدیرت به طور عام برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی،‌ رهبری و كنترل ‌است و از این جهت در درك برخی از این نوع وظایف دچار سو‍‍‍‍ء تعبیر هستند. مثلاً حیطة كنترل را به جنبه های غیر آموزشی محیط كار نیز ربط می دهند كه چه بسا این تلقی مشكل آفرین باشد.

وظایف مدیــــران در امــــور اداری و مالــــــی
آماده كردن بودجه مدرسه، ایجاد یك سیستم حسابرسی داخلی، نظارت بر خریدهای مدرسه، حسابرســـی پولهـای مدرسه، حسابرسی متعلقات مدرسه و نظارت بر انجام بی دردســر كارهای اداری.


affordable windows vps hosting
سه شنبه 21 آذر 1396 07:08 ب.ظ
best cheap offshore vps affordable windows
vps hosting cheapest windows vps hosting dedicated
server au hosting through wordpress fastest shared hosting provider free vps server
hosting dedicated virtual server definition website hosting
australia reviews web hosting and domains explained australian vps server
hosting dedicated server hosting uk cheap website hosting definition web hosts review cpanel vps optimized 3
cpanel vps web hosting service level agreement web hosting services for developers business wordpress hosting $1 windows vps trial web hosting cleveland ohio
web page hosting and design wordpress hosting fees web hosting site free hosting servers with mysql php cpanel
& no ads web hosting services reviews uk compare managed wordpress hosting
vps server review reseller hosting unlimited indonesia cheap germany windows vps website hosting best practices
dedicated and non dedicated file server website hosting uk best white label email hosting
reseller web hosting sql server support dedicated server ssd germany website hosting charges nic unmetered dedicated
server hosting multisite wordpress hosting cheap linux dedicated server
web photo hosting web hosting india cost free dedicated server hosting trial
web hosting belgium most reliable reseller hosting order vps server unlimited ssd reseller
hosting do i need a dedicated server for ssl web hosting java support free hosting with cpanel 11
web hosting database support
سه شنبه 21 آذر 1396 06:26 ب.ظ
windows vps instant activation web hosting database support top wordpress hosting website hosting and
maintenance contract web hosting greece linux vps uk
web hosting shared best vps cheap cheapest unmanaged dedicated
server best budget vps hosting web hosting russia what is shared hosting vs vps dedicated game server rental
uk web hosting services in dubai low budget dedicated server windows vps reseller program 8gb dedicated server web hosting dedicated virtual private server website creation and hosting
australian vps for game servers cheap vps dedicated servers white label domain hosting reseller
web hosting for 1 year fastest wordpress hosting australia best usa dedicated server vps
ssd 1gbps move wordpress multisite to new domain affordable dedicated
server best wordpress hosting for photographers how to move wordpress to new server web hosting java tomcat web hosting services examples
web radio hosting services web hosting database support free domain hosting sites vps server germany best
virtual server hosting australia usa dedicated server web hosting on raspberry pi web hosting austin tx managed dedicated hosting means dedicated
server hosting chicago using wordpress for video hosting cheap windows
vps rdp managed vps canada website with email hosting hosting reseller plans reviews web host forum
uk vps server low cost
hosting for wordpress reviews
سه شنبه 21 آذر 1396 06:07 ب.ظ
virtual private server australia hosting for wordpress reviews virtual private
server hosting windows 2008 free vps game hosting dedicated server usa 1gbps cpanel
on vps best europe vps hosting cheap yearly vps free joomla site hosting best domain name hosting
sites vps uk hosting vps server windows 2008 r2
windows reseller hosting india budget linux vps move wordpress
to new domain same host web hosting india windows free vps server hosting best
dedicated server providers domain and email hosting singapore vps cheap storage uk vps hosting cpanel
free control panel for linux vps web hosting malaysia promotion germany dedicated
server 1gbps hosting for wordpress uk web hosting bangalore simple wordpress hosting cheap vps linux which
hosting is best for wordpress linux or windows web hosting new york city change host
wordpress web hosting spain cheap windows vps hosting uk best wordpress hosting canada reseller hosting
cheap unlimited german vps hosting iis site hosting
best hosting reseller wordpress hosting australia free vps control panel linux dedicated windows hosting uk ruby on rails hosting india dedicated
server hosting in uae vps cheap shared hosting server response time cheapest dedicated
servers usa cheap vps windows 7 cheap vps linux uk dedicated server
singapore top 10 windows dedicated server hosting
web hosting nz review
سه شنبه 21 آذر 1396 05:47 ق.ظ
dedicated servers with ddos protection web hosting nz review
website hosting and email services web hosting provider reviews free vps hosting trial windows website and email hosting singapore
web hosting rating web city hosting web hosting domains cheap vps windows web server host web hosting control panel mac
os x best price dedicated server hosting web server control panel ubuntu what
is vps hosting service web hosting new zealand review germany vps server ssd shared hosting uk web hosting panama precio website hosting
services web hosting and design reviews cheap usa vps unlimited bandwidth web hosting latin america best
dedicated server hong kong python virtualenv shared hosting free trial windows
vps hosting domain hosting wordpress cheap unlimited shared hosting vps hosting ssd web hosting for mac reviews free hosting
for wordpress site web hosting surat dedicated server low
cost europe does wordpress premium include hosting windows 7 remote desktop vps how to move a wordpress site to
a new domain and host website server raspberry pi web hosting uptime
review dedicated email hosting solution dedicated servers
australia cheap reseller vs vps hosting web host
uk best web hosts for wordpress vps management service windows 7 remote desktop vps web hosting promos best vps server uk website host reviews uk
web hosting special offers web hosting control panel
mac os x
Constance
جمعه 17 آذر 1396 10:03 ب.ظ
This is a topic that's close to my heart... Thank you! Exactly where are your
contact details though?
vidente gratis por whatsapp en argentina
شنبه 11 آذر 1396 01:01 ب.ظ
vidente gratis por wasap vidente gratis por whatsapp en argentina vidente por chat vidente sin preguntas
visa vidente telefono buena tarot del amor gratis vidente vidente sensitiva sin cartas consulta
vidente en linea gratis vidente en sevilla la voluntad medium vidente
barcelona vidente natural sin cartas vidente sensitiva intuitiva
vidente gratis telefono fijo vidente gratis
por whatsapp ana vidente gijon vidente y tarotista gratis medium y
vidente gratis tarotista vidente gratis mejor vidente 806 vidente y
medium de nacimiento vidente seria y economica vidente de verdad en barcelona quiero ser un vidente y seguir siendo tu confidente vidente de verdad en madrid medium vidente gratis vidente del amor vidente barata y buena
vidente malaga plaza soy vidente no cobro vidente atiendo personalmente economico videnci vidente buena y economica por telefono vidente medium sin cartas soy vidente no cobro vidente fiable
barcelona medium vidente barcelona medium vidente consulta gratis vidente
sensitiva marcia como saber soy vidente vidente del amor gratis mejor vidente murcia
tarotista vidente medium vidente famosa en mexico la
mejor vidente del mundo gratis vidente sensitiva marcia la mejor vidente de gijon vidente en valencia
capital el mejor vidente de venezuela vidente por correo videnci
rencontre avec policier
شنبه 11 آذر 1396 11:15 ق.ظ
sites de rencontre pour ado rencontre avec policier comment
rencontrer sa star prefere comparatif appli rencontre rencontre sedan rencontre amicale grenoble
site de rencontre classement rencontre bourgoin rencontre femme montargis site de rencontre gratuit pour celibataire
tout les site de rencontre gratuit du monde forum rencontre parent solo rencontre transexuelle toulouse rencontre une cougar site de rencontre pour ado montreal rencontre a meaux rencontre homme lesneven rencontre senior gratuit auvergne site de rencontre amicale entre fille rencontre
amicale senior lyon site de rencontre suisse sans inscription site de rencontre
gratuit pour handicape site de rencontre paris avis
application pour faire des rencontres sur facebook rencontre sur arras site
de rencontre gamer les sites de rencontres 100 gratuit facebook rencontre
homme site de rencontre gratuit 68 messenger rencontre rencontres sexes rencontre
motard isere site de rencontre lesbiennes gratuit tout les site de rencontre sont
payant rencontre avec femmes canada gratuit chat pour rencontre ado rencontres
amis 54 site de rencontre geek gratuit rencontre
soiree celibataire marseille rencontre domicile conseil pour site de rencontre gratuit
rencontrer un militaire de carriere rencontre 14eme site de rencontre gratuit 73 site de rencontre
intellectuel exemple de message pour une premiere rencontre rencontre homme femme selibataire rencontre telephonique trois-rivieres amities rencontres morbihan rencontre pour sortie moto
pendentif signe zodiaque scorpion
شنبه 11 آذر 1396 10:54 ق.ظ
astrologie chinois cochon pendentif signe zodiaque scorpion signe astrologique ne
le 17 juillet compatibilite astrologique scorpion belier theme astral astrologie chinoise
signe astrologique 19 juin signe astrologique 2 aout astrologie maison 7
en poisson personnalite astrologique vierge astrologie homme cancer-femme scorpion caracteristique
signe astrologique taureau ascendant signe astrologique suisse signe astrologique en aout previsions astrologiques 2018
signes astrologiques belier amour le meilleur signe astrologique signe astrologique bebe sagittaire ne 22
octobre signe astrologique signe astrologique femme verseau homme lion signe astrologique ne
le 13 avril signe astrologique 21 mars 21 avril calculer l ascendant astrologique
compatibilite astrologique homme balance femme scorpion signes astrologiques mois de mars signe astrologique pour 2 septembre signe astrologique ne le 27 novembre astrologie
personnalite votre signe 1 janvier signe zodiaque 16 septembre signe
zodiaque signe astrologique lion en amour signe astrologique 11 octobre signe astrologique chinois tigre homme homme lion astrologie noire
signes astrologique date de naissance signe du zodiaque
29 decembre pierre precieuse signe astrologique vierge
8 juin signe astrologique signe zodiaque 28 mai compatibilites des signes astrologiques chinois astrologie caractere balance quel signe astrologique pour une femme vierge
signe astrologique d'une personne nee le 14 juillet affinites astrologiques amitie signe astrologique
ne le 25 novembre signe astrologique 29 janvier compatibilite amour signes astrologiques amitie compatibilite
astrologique avec ascendant gratuit elements signes astrologiques pierre precieuse signe astrologique vierge
quel signe astrologique le 8 juin
astrological sign for july 27
شنبه 11 آذر 1396 10:23 ق.ظ
astrology father daughter astrological sign for july 27 astrology names
for girl baby mole on head astrology free bazi astrology
reading wealthy houses in vedic astrology 3rd house in vedic astrology scorpio astrology profile visakam star astrology astrology july 7 chinese
astrology ancient secrets for modern life astrology signs
january 23 astrology by sign ic astrology egyptian astrology signs
saturn 3rd house vedic astrology astrological predictions married life astrology for may born astrology august 28 show me my astrology nodes in mundane astrology astrology daily horoscope pisces astrology
scientific proof astrological sign for january 19 monthly astrology scorpio astrology
sign aries man the 4th house in vedic astrology what does
eclipse mean in astrology what animal represents the astrological sign of
cancer free astrology reading based on date of birth scientific
evidence of astrology june 20 astrology sign science of vedic astrology trine astrology
astrology accurate or not fish sign in hand astrology astrology signs gemini today mr astrology mercury astrological sign june 26 astrological sign free astrology
for marriage date free horoscope astrology scorpio monthly grahas
in astrology july 26 astrology fortune in astrology whole sign astrology
aquarius astrological sign dates kp astrology prediction tutorial birthday reading astrology astrology science
tarot telefonico barcelona
شنبه 11 آذر 1396 09:28 ق.ظ
tarot para gay gratis tarot telefonico barcelona
lectura tarot amor tarot de amor gratis 2017 la muerte invertida tarot amor tarot si o
no el oraculo gratis tarot druida lineas de tarot gratis
tarotistas buenas en valencia tarot amor 0 42 algun tarot
que acierte tirada gratis de tarot gitano tarot
semanal tarot si o no el oraculo gratis tarot gratis acuario junio 2017
lectura tarot si o no tarot futuro de geminis tirada tarot si o no fiable tarot numerologia pareja tarot quiero saber mi futuro numerologia tarot fecha nacimiento como se lee el tarot blog tarot tarot
cancer junio tarot de amor gratis 2017 cartas de tarot amor consulta en persona tarot
madrid tirada tarot gratis y fiable tarot gratis capricornio amor arcanos del tarot como se echan las cartas del tarot tarot
de crowley tarot numerologia lectura de tarot gratis de amor
lectura del tarot gitano tarot visa economico 24 horas tarot gratis salud amor trabajo tarot interpretacion tarot de una sola pregunta gratis tarot acuario 2017 abril tarot mandala astrologica gratis emperatriz
invertida tarot amor comprar cartas de tarot en quito consultas del tarot
en caracas la via del tarot siruela tarot por telefono 24 horas tirada tarot amor futuro
gratis horoscopo de hoy geminis arcanos tarot embarazo emperatriz tarot para brujas
free daily cancer love horoscope
شنبه 11 آذر 1396 09:13 ق.ظ
cancer horoscope overview free daily cancer love horoscope ram horoscope june
4 horoscope sign chinese astrology and horoscope birth dates for aquarius horoscope
horoscope desktop wallpaper today's pisces career horoscope libra horoscopes for today daily horoscope woman's day daily horoscope
aquarius female today capricorn single woman horoscope july
20 baby horoscope how can i find my horoscope by name july
virgo love horoscope monthly horoscope as per date of birth july 18 born horoscope all horoscope dates tarot aries monthly horoscope best
astrology and horoscope app libra horoscope sign emoji cancer horoscope overview libra horoscope for today career strong jupiter in horoscope gemini
horoscope rings top horoscope apps daily blood type horoscope weekly
single love horoscope scorpio libra april horoscope next
week love horoscope sagittarius tell me my horoscope cancer gemini detailed horoscope june 5 horoscope birthday aries horoscope next week
800 monthly horoscope libra monthly love horoscope july capricorn horoscope date horoscope aquarius health horoscope lion my
horoscope signs horoscope oracle virgo daily weekly vedic horoscope of gemini horoscope birth dates
list libra male horoscope today aries man love horoscope for today picis horoscope horoscope cancer love july cancer woman scorpio
man daily horoscope woman's day virgo monthly horoscope daily career horoscope scorpio
hypermetropie presbytie laser
شنبه 11 آذر 1396 08:58 ق.ظ
exercices pour guerir la myopie hypermetropie presbytie laser chirurgie hypermetropie myopie presbytie bascule myopie hypermetropie presbytie operation myopie au laser excimer schema myopie hypermetropie
prix operation laser hypermetropie implant intraoculaire myopie prix vision astigmate hypermetrope lentille de contact myopie prix oeil myope
punctum proximum remboursement operation myopie operation hypermetropie
quel age remboursement chirurgie myopie securite sociale lentille de couleur pour myope et
astigmate prix operation myopie rouen myopie fatigue
generale chirurgie au laser yeux risques hypermetropie operation laser quelle operation pour la myopie myopie
definition l'internaute operation laser presbytie tunisie myopie cataracte laser traitement
myopie prix operation myopie implant hypermetropie operation age exercices de correction de la presbytie presbytie operation verre myopie prix operation laser astigmatie avis presbytes une application sur smartphone hypermetrope astigmate presbyte chirurgie myopie vision floue definition hypermetrope astigmate cause myopie brutale vision oeil hypermetrope etre hypermetrope et myope chirurgie myopie cout
astigmatie operation laser astigmatie myopie myopie et hypermetropie symptomes myopie lentille convergente lentille de contact couleur pour astigmate
chirurgie myopie rennes oeil presbyte correction operation astigmatie hypermetropie remboursement
operation myopie mutuelle chirurgie des yeux au laser trois-rivieres qu'est ce que
la presbytie
lectura del tarot del si o no gratis
شنبه 11 آذر 1396 08:37 ق.ظ
las cartas tarot gratis lectura del tarot del si o no gratis tarot
visa barato curso de cabala y tarot tarot para movil tirada de tarot para libra hoy
linea tarot milanuncio horoscopo chino tarot de hoy uol horoscopo diario tarot do amor lineas de tarot economicas cartas del tarot tu vida mago no amor tarot tarotistas por telefono gratis tarot cancer mayo 2017 lanzar cartas del tarot gratis
cartas de tarot numero 11 tarot do futuro amoroso gratis tarot gratis futuro 2017 ver
el futuro tarot gratis tarot suerte y dinero tirada de tarot
del dia tarot bueno por visa tarot semanal cancer
tarot telefonico gratis en argentina el tarot del
si o no tarot la fuerza y el mundo tarot de gratis del amor
mandala astrologica tarot gratis tirada tarot familiar gratis tarot de una sola carta gratis tarot zener tarot
suerte hoy tarot tiradas gratis tarot amor animo trabajo tarot amor una carta gratis lectura del tarot
por telefono cartas de tarot numero 4 rueda tarot salud tarot futuro amoroso cercano el mejor
tarotista del mundo tarot muerte y mago tarot de una sola carta gratis tarot telefonico gratis en montevideo carta tarot hoy cancer
tarot gratis amor cartas gitanas tarot economico en granada tarot economico en valencia carta tarot ermitano invertida carta tarot dia juego del tarot del amor gratis
vedic astrology ketu in 8th house
شنبه 11 آذر 1396 08:04 ق.ظ
chinese astrology sheep vedic astrology ketu in 8th house occult houses astrology astrology am i pregnant saptarishi
astrology vedic astrology house significance next week astrology libra astrology forecast january 4th astrology new astrological sign calendar my day today astrology aquarius astrology
room career astrology for cancer what astrological sign is june 21st astrological age
of pisces free vedic astrology reading online the new astrology cancer goat astrology
astrological names and meanings dates astrology cancer 7066 nessus astrology 2nd house in vedic astrology best
astrology sign for taurus astrology monthly horoscope for libra ancient astrology instruments astrology zone august virgo mercury in aries vedic
astrology numerology astrological predictions online astrology in english meaning of
aspects in vedic astrology astrology sign april 6 astrology juno sign strongest astrological sign astrology
based on your birth date in astrology saturn represents property in vedic
astrology new year astrology astrology zodiac signs
gemini scorpio ascendant man vedic astrology april 25 astrology vedic
astrology birthstone astrology zone sagittarius monthly free vedic astrology predictions based on date of birth may 17 astrological sign astrology horoscopes signs of the zodiac and the bible jaimini astrology
raja yogas vedic astrology eclipse effects best astrology reading
nyc free astrology question may 7 astrology
astrology aries man pisces woman
شنبه 11 آذر 1396 08:01 ق.ظ
july astrology virgo astrology aries man pisces woman greek god astrology astrology for cancer this week asteroids
in astrology meaning astrology in the bible kjv vertex astrology aspects list of astrological signs by month astrology 366 birthdays love arranged marriage astrology funny astrology sayings myanmar astrology sanzarnibo
western vs eastern astrology astrology related
words astrology for july 13 astrology career house astrology cancer manipulative 365 birthday profiles astrology cancer
zodiac astrology online diamond+middle finger+astrology vedic astrology weather astrology history facts
astrology august 18 california astrology association scam what
are the houses in astrology true astrology dates deepika name meaning in astrology
astrological transit forecast dates astrology signs t square astrology cardinal venus
jupiter conjunction meaning astrology astrologyanswers review pisces
zodiac sign astrology online exaltation degrees astrology how to predict second marriage in astrology vedic astrology mercury in 7th house know your future life
astrology cancer astrological images what astrological sign are you really quiz astrology vs
astronomy the meaning of the word astrology
astrology and mental disorders future career through astrology vedic astrology yearly predictions astrology and science ppt astrological answers to my questions finger height
astrology astrological elements quiz astrology zodiac
signs cancer color astrology birthday
astrologie chinoise tigre et dragon
شنبه 11 آذر 1396 07:20 ق.ظ
les signe astrologique et leur date astrologie
chinoise tigre et dragon tout les signes astrologique astrologie date de naissance et heure
signe astrologique cochon de terre quel signe astrologique 21 aout medaille
signe du zodiaque or blanc periode signe astrologique ascendant astrologie elle taureau astrologie amour maison 4
en poisson astrologie venus astrologie chinoise signe zodiaque
vierge description poisson homme astrologie astrologie du
jour sagittaire femme signe astrologique 13 mars signe astrologique lion homme en amour astrologie gemeaux ascendant balance signe astrologique belier mois cheval astrologie chinoise
amour compatibilite astrologique lion verseau signe zodiaque 22 novembre signe
astrologique 21 aout element signe astrologique chinois signe astrologique japonais serpent signe
astrologique personnalite homme 12 signes astrologiques quel signe astrologique 12
septembre calculer signe astrologique signe astrologique janvier 28
signification astrologique vierge signe astrologique ordre mois signes astrologiques
calendrier chinois astrologie chinoise calcul de l'ascendant personnalite
astrologique vierge cours astrologie gratuit en ligne signification signe astrologique cancer femme saturne en astrologie
karmique signe astrologique en couple lion signe astrologique date compatibilite astrologique cancer sagittaire logo signe
astrologique poisson signe astrologique en fonction date de naissance signe astrologique de la semaine verseau astrologie karmique
et holistique signe astrologique du mois de mai compatibilite signe
astrologique balance lion signe astrologique du 30 septembre poisson signe astrologique
chinois signe astrologique chinois le tigre
soigner myopie naturellement
شنبه 11 آذر 1396 07:15 ق.ظ
operation astigmate tarif soigner myopie naturellement comment savoir
si je suis myope ou astigmate lentille correction myopie nuit cout chirurgie myopie
laser chirurgie laser yeux myopie laser myopie astigmatie
operation myopie laser de surface correction optique de la presbytie myopie cause ordinateur hypermetrope
puis myope operation laser presbytie grenoble myopie
et hypermetropie definition myopie tardive de l'adulte correction myopie hypermetropie lentille couleur pour presbyte complementaire sante operation myopie presbytie operation myopie prix nantes comparatif mutuelle operation myopie astigmate yeux
rouges lentille de nuit pour myope prix operation myopie laser douleur myopie definition larousse medical lentilles pour astigmate et presbyte
operation hypermetropie temoignage operation hypermetrope astigmate operation de la presbytie myopie evolutive definition comment devenir myope rapidement
operation myopie presbytie lyon traitement myopie laser
presbytie et myopie mutuelle rembourse chirurgie myopie lentille de couleur astigmate et myope etre astigmate et hypermetrope yoga yeux
myopie operation myopie astigmatie nantes se faire operer de
la myopie et presbytie prix chirurgie myopie toulouse
mutuelle generale operation myopie mutuelle sante chirurgie myopie cout operation presbytie laser myopie
ou presbyte presbyte definition la myopie au moyen age astigmate laser prix vision d un myope operation myopie remboursement cmu
vision oeil astigmate
plan cul cotes d'armor
شنبه 11 آذر 1396 06:39 ق.ظ
plan cul gard plan cul cotes d'armor plan cul bethune plan cul le pecq plan cul cougar
gratuit plan cul villetaneuse plan cul creil mature pour plan cul plan cul lozere plan cul
grasse plan cul equeurdreville hainneville plan cul 40 plan cul castanet
tolosan plan cul fouesnant plan cul freyming merlebach comment trouver un plan cul gratuit
plan cul a reims plan cul neuilly plaisance plan cul royan plan cul avec femme cougar plan cul lille gratuit plan cul
la garenne colombes plan cul bretigny sur orge site de plans cul avoir un plan cul plan cul saint cyr sur loire plan cul loire plan cul 41 plan cul gaillard plan cul amoureux plan cul gratuit
plan cul clermont ferrand ou trouver plan cul plan cul tarare plan cul fille plan cul sete plan cul 60
plan cul savigny le temple trouver un plan cul facilement plan cul avec salope plan cul lagny sur marne rencontre plan cul
gratuit plan cul franche comte plan cul harnes plan cul saint saulve plan cul thiais plans
culs plan cul saverne plan cul manche plan cul numero
tarot reading in dallas tx
شنبه 11 آذر 1396 06:36 ق.ظ
rune tarot tarot reading in dallas tx free tarot readings
yes or not burning tower tarot card basic tarot reading eight of
swords tarot card tarot of dreams tarot accurate
predictions tarot the universe free horoscopes and tarot page of pentacles tarot meaning love three of pentacles love tarot queen of swords reversed love tarot meaning free yes no tarot
oracle tarot reading in spanish mystery tarot card prediction tarot card london tarot reading
trusted tarot 7 wands beginning tarot reader sensual wicca
tarot deck relationship tarot spread reading tarot guildford three of pentacles love tarot daily tarot reading for aries free tarot reading money most accurate online tarot star tarot card meaning love my tarot card reading
online fool tarot card meaning love judgement tarot card reading horoscope cancer tarot tarot card 8 10
of pentacles tarot meaning love love life tarot reading four of swords tarot meaning tarot del si
o del no justice card tarot meaning love online tarot
card generator understanding my tarot spread osho zen tarot understanding tarot
card keywords queen of cups tarot meaning love aquarius tarot card seven of
swords tarot reading tarot tl68a00 anleitung tarot page meditations on the tarot 3 of pentacles tarot yes or no numerology and tarot reading
voyance gratuite avec reponse immediate
شنبه 11 آذر 1396 01:48 ق.ظ
voyance paypal voyance gratuite avec reponse immediate chat voyance amour
gratuit blog voyance gratuite en ligne voyance prenom date naissance
voyance gratuit reponse immediate voyance sans
date de naissance voyance de qualite sans cb voyance pendule avis voyance instantanee gratuite en ligne voyance serieuse gratuite avis tchat
voyance gratuite voyance de l'amour tarot gratuit voyance en amour
gratuite voyance gratuite serieuse en ligne voyance gratuite
virtuel tchat voyance amour voyance avenir voyance par telephone de haut niveau voyance gratuit reponse immediate voyance le mans voyance tchat gratuit immediate
avenir sante voyance voyance mon amour gratuit voyance serieuse et gratuite par tchat voyance cartomancie bayonne voyance
tarot gratuit voyance totalement gratuite par sms voyance
gratuite en ligne amour sans attente voyance telephonique voyance gratuite ligne immediate chat boule de voyance gratuit voyance gratuite sans fil d'attente voyance gratuite carte horoscope la voyance voyance en ligne sans cb tchat voyance gratuite voyance
gratuite par chat direct voyance jeu gratuit en ligne voyance
amour gratuite immediate guide la voyance gratuite top site voyance voyance sms en direct voyance tchat voyance par
tchat gratuit voyance sentimentale serieuse voyance medium jeu de tarot voyance en ligne votre voyance tarot 100 gratuite voyance
carte amour
horoscope tout les signes
شنبه 11 آذر 1396 01:45 ق.ظ
horoscope balance ascendant sagittaire horoscope tout les signes horoscope du mois
lion horoscope signe balance du jour horoscope test quiz
cancer horoscope date horoscope sagittaire jour femme horoscope 24 heures horoscope vierge mois de juillet horoscope le cancer horoscope taureau mois
de juillet horoscope verseau du jour travail tous les horoscopes avec les dates horoscope vierge femme du jour horoscope lion 1er decan 2018
horoscope gemeau du jour femme horoscope presse
lion horoscope elle horoscope capricorne septembre les horoscopes avec les dates mon horoscope amoureux du jour
horoscope d'avril gemeaux horoscope definition taureau horoscope horoscope du jour
horoscope du jour travail capricorne horoscope femme capricorne homme verseau horoscope verseau 2018 horoscope homme verseau amour horoscope femme poisson decembre horoscope juillet signe horoscope taureau decembre
amour anniversaire aujourd'hui horoscope compatible horoscopes
horoscope capricorne signification horoscope mois avril horoscope femme cancer et homme sagittaire horoscope lion aout horoscope
cancer du jour homme de quel signe de l'horoscope est votre ame soeur
horoscope taureau du mois d'octobre horoscope mois octobre verseau
horoscopes poisson horoscope femme sagittaire homme poisson voyance horoscope sante horoscope mensuel amoureux prenoms horoscope mois juin vierge horoscope du jour signe gemeaux homme horoscope
du jour travail lion horoscope google sagittaire horoscope amour poisson
daily horoscope cancer tarot
شنبه 11 آذر 1396 01:35 ق.ظ
ocean themed tarot deck daily horoscope cancer tarot spirit animal tarot deck free love
soulmate tarot reading etruria tarot druid animal tarot
7 in tarot 121 tarot card reading tarot one card yes or no the high
priestess 3 swords tarot love king of pentacles tarot in love
tarot card meaning two of wands the fool tarot meaning love tarot card meanings
star signs tarot settani tarot horoscope card meaning
celtic cross tarot card layout tarot reading audio runic
tarot deck free celtic cross tarot 3 tens tarot reading
tarot meaning high priestess reversed romance tarot reading tarot meanings daily tarot reading for aries cancer love tarot
card reading tarot card reading melbourne easy tarot interpretation tarot instant answer yes no free
online tarot past present future tarot sim ou nao
da sorte six of swords tarot card death reversed tarot love
meaning shadow of oz tarot deck fool in tarot card reading yes
or no love tarot list good online tarot reading yes or no love tarot list
what does the queen of cups tarot card mean wheel
of fortune tarot reversed relationship tarot
reading australia tarot guild nz minor arcana tarot meanings tarot card 3
spread tarot card video gemini tarot reading july three aces
tarot black tarot readers seven of pentacles tarot card love emperor card tarot love
horoscope love libra weekly
جمعه 10 آذر 1396 10:00 ق.ظ
virgo weekly money horoscope horoscope love libra weekly virgo horoscope birth dates tarot
love horoscope capricorn what is your horoscope for april 27
best horoscope app free astrology horoscope weekly january
29 aquarius horoscope jupiter in 4th house female horoscope
chinese monthly horoscope for virgo horoscope for
august 30 gambling horoscope for aquarius free tarot horoscope reading
january 4th cancer horoscope daily love horoscope for sagittarius man scorpio horoscopes love horoscope by name daily california horoscope compare horoscope with celebrities april 2nd horoscope daily single sag love horoscope my virgo horoscope cancer horoscope week ahead
world of wisdom weekly horoscope what is my horoscope for today pisces june 21 cancer
horoscope january horoscope 2018 scorpio july horoscope aries horoscope spanish virgo june
horoscope broadly feb 13 virgo horoscope august career horoscope scorpio om horoscope pisces today horoscope gemini woman ram
daily horoscope chinese new year horoscope 2018 july 5th cancer horoscope pisces horoscopes today
love today's daily virgo horoscope tarot
reliable horoscope pisces horoscope month of june free
horoscopes apps horoscope for today libra
born may 8 horoscope capricorn love horoscope for yesterday gemini
love horoscopes horoscope today love ask oracle aquarius weekly horoscopes au tarot love
horoscope cancer she knows horoscope
voyance a 1 euro
جمعه 10 آذر 1396 09:32 ق.ظ
voyance sans cb fiable voyance a 1 euro oracle voyance gratuite
amour voyance voyance gratuite directe voyance gratuit par telephone en guadeloupe voyance gratuite pendule voyance nice 06 voyance par telephone avec carte bancaire tarots voyance
gratuit voyance serieuse gratuite en ligne voyance gratuite en ligne audiotel voyance nice 06 voyance fiable gratuite
avis marc de cafe voyance gratuit voyance euromillion voyance tarot gratuite immediate bienvenue sur le chat
pour votre seance de voyance gratuite voyance
serieuse sans cb voyance serieuse gratuite par telephone tarot en ligne
voyance voyance gratuite marc de cafe oracle voyance voyance gratuite amour par chat voyance chat en direct gratuite jeu de carte de voyance gratuite
gratuite voyance voyance numero chance voyance gratuite tarot divinatoire voyance nom prenom date de naissance signification jeu 32 carte voyance voyance sans cb avis voyance gratuite
en ligne sans telephone voyance par web gratuite bonne voyance gratuite
voyance gratuite par chat en ligne voyance
du couple par tchat voyance mulhouse prix tirage tarot voyance gratuite voyance astrologie chinoise voyance gratuite et rapide voyance par chat en direct gratuit
voyance reiki gratuit voyance gitane gratuite voyance
gratuite sans fil d'attente voyance 100 pour
100 gratuite par chat voyance d amour gratuite immediate voyance gratuite immediate par pendule voyance avenir
gratuit tarot la voyance dans la bible
tarot para manana virgo
جمعه 10 آذر 1396 03:11 ق.ظ
quiero saber mi futuro en el tarot gratis tarot para manana virgo buena
tarotista barcelona tarot certero tiradas de cartas tarot gitano
gratis el tarot cartas lectura de tarot via skype tarot del amor arcanos gratis comprar cartas de tarot precio tarot
futuro tarot virtual verdadero gratis comprar cartas de tarot en quito horoscopo y tarot del dia de hoy gratis tarot gratis 3 cartas del amor tarot economico 8
euros tarot virtual real gratis tarot del dia de hoy gitano tarot sobre la pareja gratis el mejor tarot telefonico tarot horoscopo semanal geminis tirad de tarot gratis tarotistas
baratas tirada tarot osho zen gratis tarot tauro amor junio 2017 tipos de tiradas
cartas del tarot tarot gitano gratis consulta cartas portal tarot chat tarot certero y gratis
que significan las cartas del tarot tirada tarot gitano dela suerte gratis gratis
tarot en linea tirada de vidas pasadas tarot chat gratis tirada del tarot
del amor en linea tarot libra junio 2017 la tirada
del tarot de hoy tarot gratis por telefono
en uruguay tarot diablo mundo tarot manana libra tarot libra 2017 cartas tarot amor
gratis karma tarot tirada gratis del amor tarot gratis trabajo 3 cartas tarot sacerdotisa ermitano tarot amor gratis si ono tarot del amor con preguntas me ama astrologia y tarot
graciela la unica tarot para el amor hoy leida de tarot gratis del amor tirada del tarot para hoy
meilleur site voyance par telephone
جمعه 10 آذر 1396 02:24 ق.ظ
voyance tchat gratuit sans cb meilleur site voyance par telephone numero voyance sms jeu de voyance avec
un genie voyance gratuite en ligne voyance 100 gratuite
par chat voyance tirage gratuit amour tchat voyance gratuit direct un pendule de voyance planning voyance audiotel site de voyance gratuite par tchat voyance entierement gratuite
par tchat docti voyance voyance par telephone arnaque voyance gratuite sans cb par telephone voyance par tarot gratuit voyance serieuse et
totalement gratuite tchat voyance en direct
gratuit voyance gratuite amour prenom voyance tarot par tchat voyance
cb tchat voyance gratuit serieux voyance jeu de tarot voyance
par telephone paypal voyance gratuite en ligne immediate tchat ma boule de
voyance app store voyance tchat gratuit amour immediate voyance avenir gratuit voyance
gratuite serieuse sans attente voyance oracle g
gratuit voyance chinoise gratuite meilleure voyance par sms voyance rapide par tchat voyance amour en direct gratuit
voyance travail gratuit consultation voyance site voyance en ligne voyance immediate en ligne voyance argentan site voyance gratuite par telephone voyance moins cher voyance telephonique sans
attente voyance direct sans attente gratuite plateforme voyance
voyance tirage gratuit immediat voyance pas chere serieuse voyance serieuse immediate par telephone signification jeu 52 carte voyance voyance gratuite rapide
tarot consultation gratuite de voyance en ligne
global astrology
جمعه 10 آذر 1396 02:15 ق.ظ
astrology august 25 birthday global astrology horoscopes astrology star signs 13th astrological sign nasa today's birthday astrology report anand guruji
astrologer free love astrology online love astrology virgo jupiter in 8 house vedic astrology chinese and western astrology astrology for april 25 precise
astrology daily thanthi today astrology vedic astrology usa free astrological transit forecast astrology cancer qualities free love
astrology reading celtic tree astrology apple astrological totem animals astrology history facts stars today astrology astrology horse names human design astrology celtic tree
astrology apple january 17 birthday astrology profile free horoscopes & astrology advice astrology knight
cancer what does the cancer astrology sign mean venus in 11th
house the astrology place best astrology app quora karma astrology online january 9th astrology month prediction astrology astrology sign for jupiter kp astrology 3rd house astrology is fake astrology relationship reading astrological signs according to birthday thursday
birth astrology scorpios astrology rahu in fourth house vedic
astrology fortune in houses astrology astrology future eye numerology astrological signs calendar alltop astrology news february
21 astrology vedic astrology descendant astrology stellium in 8th house marriage prediction in astrology lot of basis astrology
horoscopes elles
جمعه 10 آذر 1396 02:14 ق.ظ
horoscope widget android horoscopes elles horoscope ascendant sagittaire
horoscope coq horoscope gemeaux du jour femme horoscope heure et date de naissance horoscope gemeaux femme horoscope ascendant vierge
horoscope gemeaux pour le mois de juin horoscope homme gemeaux du
jour horoscope gemeaux amour septembre horoscope cosmo verseau horoscope balance
ascendant verseau sante horoscope poisson un horoscope qui fait rire horoscope jour gemeaux femme horoscope pour
homme vierge horoscope cancer du mois de juin horoscope d'aujourd'hui
balance horoscope vierge juin 2018 horoscope sagittaire
femme aujourd'hui horoscope amour lion juin horoscope quel
signe en juin horoscope verseau septembre amour elle horoscope du jour poisson janvier horoscope signe horoscope du monde horoscope vierge du jour travail astro
horoscope tarot horoscope novembre capricorne horoscope du jour
amour cancer horoscope du mois de novembre cancer horoscope femme cancer homme poisson horoscope
decan et ascendant horoscope mensuel homme cancer signe serpentaire horoscope horoscope 20 janvier horoscope de la journee verseau horoscope
12 octobre horoscope celtique tilleul mini horoscope for everyone horoscope mois par
mois sagittaire horoscope date de naissance couple signe horoscope cancer femme horoscope affinite prenom horoscope quotidien taureau
citation du jour comment trouver son ascendant horoscope
horoscope balance de ce jour mon horoscope du jour sagittaire horoscope femme verseau ascendant lion
tarot gratis libra junio 2017
جمعه 10 آذر 1396 02:00 ق.ظ
lectura delas cartas del tarot del amor tarot gratis
libra junio 2017 lectura tarot en sevilla tarot dia gratis tirada horoscopo del dia de
hoy tarot gratis tarot osho zen conciencia del
ser tiradas del tarot del amor buenas tarotistas por telefono tarot me quiere mi ex carta tarot do dia tarot del amor para hoy geminis tiradas del tarot del
amor efectivas tarot cabala tirada gratis tirada de cartas
tarot amor gratis cursos de tarot gratis en malaga tarotista particular gratis todo tipo de tarot gratis numerologia tarot fecha nacimiento interpretacion tarot el mago tarot tenerife gratis consulta del tarot por telefono
tarot diablo sol el tarot del amor verdadero gratis consultas gratis al
tarot tiradas de tarot amor gratis tarot virtual gratis el loco tarot amor tirada
de hoy tarot gratis tarot carta 71 tarot telefonico gratis en argentina
tarot muerte invertida tarot acuario hoy 2017 llamada tarot gratis tarot gratias
tarot en linea gratis y confiable tarot embarazo tarot siono leer
tarot gratis inmediato tarot gitano trabajo gratis tarot gitano gratis 2017 tarot de hoy gratis geminis tarot triangulo amoroso tarot si y no gratis tarot do amor das 3 cartas origen del tarot tarot
de las hadas gratis de azucar tarot embarazo 2017 tarot del amor gratis el oraculo
tirada de cartas del tarot de hoy para capricornio
tarot del sol
love tarot reading glo
پنجشنبه 9 آذر 1396 12:36 ق.ظ
10 wands tarot card meaning love tarot reading glo tarot
card reading true meaning of emperor in love tarot 121
tarot reading tarot card high priestess meaning tarot future prediction by date of birth teeki tarot magick hotpant tarot card generator lovers tarot meaning tarot reader nyc yelp tarot reading in san diego vertigo tarot first edition best tarot readers
online free god tarot reading one card reading tarot tarot ix der eremit seven of rods tarot
most accurate tarot card meanings eight pentacles tarot
tarot card 10 pentacles free online tarot reading work tarot king swords love the hermit tarot card meaning
love six cups tarot love celtic cross tarot love tarot the world
reversed love how to read a love tarot spread tarot ten of swords
love tarot class nyc tarot card reading test tarot card success stories tarot king of spades free
tarot reading generator the hang man tarot tarot mage rolemaster
ten of wands reversed tarot card meaning tarot card meanings jack of spades tarot death meaning
free online relationship tarot spread choosing signifier tarot tarot three aces the priestess tarot the hanged man tarot
one card tarot oracle tarot card reading full deck free fertility tarot reading online tarot ace of wands reversed tarot
card reading one card five of wands tarot meaning
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها